Nyheter

MKG höll årsmöte den 6 maj 2007

Den 6 maj höll MKG sitt tredje årsmöte sen föreningen bildades. Mötet hölls i Stockholm.

Till styrelse för föreningen, att verka fram till kommande årsmöte, valdes:

Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Uppsala län, tillika MKG:s ordförande.
Ylva Lundh, personlig ersättare.

SKI och SSI slås samman

Regeringen föreslår en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, från den 1 april 2008.

Förstudie till KASAM:s genomlysningsprojekt klar

Kjell Anderson, Karita Research, har på uppdrag av Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, nu slutfört en förstudie till KASAM:s projekt "Genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet" .

MKG:s yttrande om SSI:s förslag till föreskrifter om deponering av lågaktivt avfall i markförvar

MKG har yttrat sig över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, förslag till föreskrifter och allmänna råd om uppförande och drift av markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall.

MKG:s kommentar angående KASAM-seminarium om djupa borrhål den 14-15 mars

Den 14-15 mars anordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om djupa borrhål. På seminariet framkom uppgifter som visar att borrindustrin har kommit långt och ser inga hinder i att borra till de djup som det handlar om. Inte heller bergspänningar som kan skada hålet ses som ett problem.

Inför KASAM-seminarium om djupa borrhål den 14-15 mars

Den 14-15 mars anordnar Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om djupa borrhål.

Möten i Östhammar och Oskarshamn inställda

MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark har ställt in de möten som de hade planerat att ha i slutet av mars och i början av april.

MKG på besök hos statssekreteraren på miljödepartementet

Den 28 februari uppvaktade MKG statssekreterare Åsa-Britt Karlsson på miljödepartementet.

Brev från kommunerna till regeringen om myndigheternas resursbehov för granskning av ansökningarna

Två kommuner i Sverige har varit extra involverade i lokaliserandet av ett eventuellt slutförvar för kärnavfall, nämligen Östhammar och Oskarshamn. Den 12 februari skrev de två kommunerna ett brev till regeringen. I brevet tar de upp deras oro att de granskande myndigheterna inte ska ha tillräckligt med resurser för att granska ansökningarna från kärnkraftsindustrin, SKB.

"Bergsäkert eller våghalsigt" – nyutgiven bok

Mot slutet av 2006 gavs boken ”Bergsäkert eller våghalsigt – frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002”.

Boken är författad av Jonas Anshelm vi Linköpings universitet. I boken ”skildrar Jonas Anshelm förskjutningarna i värderingsmönstren i en av 1900-talets mest konfliktfyllda miljöfrågor.”

Logga in