Nyheter

Lågt intresse för industrins ansökan om inkapslingsanläggningen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har skickat över de synpunkter som kommit från remissinstanserna på ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning. Bara Statens strålskyddsinstitut, SSI, har haft synpunkter. Detta visar på en förståelse för att ansökan är felaktig.

MKG vill ha större öppenhet och tillgänglighet vid regionala möten

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till kärnkraftsindustrin, myndigheterna, kommunerna och länsstyrelserna som deltar i de regionala mötesserierna MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark.

Ny rapport från KASAM: ”Djupa borrhål – ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle?”

Den 14-15 mars 2007 ordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium för att genomlysa metoden djupa borrhål som ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle. Resultatet från seminariet har nu sammanställts i en rapport med titeln ”Djupa borrhål – ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle?” (KASAM rapport 2007:6).

MKG har skickat kommentarerna till kärnavfallslägesrapporten till KASAM

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM. Med brevet lämnar MKG formellt över det PM med kommentarer till KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" (SOU 2007:38) som föreningen tog fram på försommaren.

MKG har lämnat synpunkter på SR-Can till SKI och SSI

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat synpunkter på SR-Can till myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. SR-Can är en rapport från kärnkraftsindustrin som behandlar den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

MKG har lämnat yttrande över SSI:s utvärdering av miljömålet Säker strålmiljö

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, remissutgåva av utvärderingen av miljömålet Säker strålmiljö. MKG har deltagit i den referensgrupp som SSI har kallat till för att följa framtagandet av nya delmål för miljömålet.

MKG har lämnat yttrande över myndigheternas rapport om statens långsiktiga ansvar för kärnavfallet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI, och Sveriges kärnkraftsinspektions, SKI, rapport kring ”Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle” (SKI rapport 2007:1, SSI rapport 2007:1).

MKG deltog på samrådsmöten den 28 och 31 maj och har lämnat frågor och synpunkter till kärnavfallsbolaget, SKB AB

Kärnavfallsbolaget, SKB AB, höll den 28 maj i Oskarshamn och den 31 maj i Forsmark samrådsmöten inför ansökan av byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Temat på samråden var säkerhet och strålskydd. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på båda samrådsmötena och kommenterade industrins kärnavfallsprojekt och ställde frågor.

MKG kommenterar KASAM:s rapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ger enligt regeringens direktiv vart tredje år ut en kunskapslägesrapport om kunskapsläget inom kärnavfallsområdet. Den senaste rapporten har nyss publicerats som "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38".

Logga in