Nyheter

Rapport om statens ansvar för slutförvaring av kärnavfall

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har skickat in en rapport till regeringen som avrapportering på ett uppdrag att utreda statens långsiktiga ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle. Rapporten är en detaljerad genomgång av det rättsliga läget för det långsiktiga ansvaret för kärnavfallet.

Myndigheterna kritiska till industrins säkerhetsrapporter

Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut har granskat kärnkraftsindustrins, SKB:s, preliminära säkerhetsbedömningar för platsundersökningarna vid Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun.

Ringhals förlorade i Miljööverdomstolen

Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade den 20 december 2006 att det villkor om prövotidsförordnande som Miljödomstolen satte den 22 mars 2006 står kvar. Det innebär att Ringhals har fem år på sig för att utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna att uppnå samma standard vad gäller säkerhet och strålskydd som ett nytt kärnkraftverk.

MKG skriver till myndigheterna om storregional grundvattenströmning

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit till Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, med en kommentar till deras pågående arbete med frågan om storregional grundvattenströmning och långsiktig miljösäkerhet.

Fortsatt ekonomiskt stöd till MKG har beviljats av SKI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2007 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men är samma summa som beviljades för innevarande år.

MKG och SNF:s yttrande om finasiella säkerheter och riskavgift i kärnavfallshanteringen

Svenska Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över Riksgäldskontorets rapport gällande uppdraget att utreda finansiella säkerheter och riskavgift i kärnavfallshanteringen.

Svenska Naturskyddsföreningens, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, anser att:

MKG:s borrhålsrapport på engelska

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, publicerade i vår en rapport om den alternativa metoden djupa borrhål skriven av berggrundsgeologen Karl-Inge Åhäll. Rapporten är nu översatt till engelska.

Informationsmöte för kommuner och miljöorganisationer

Statens kärnkraftsinspektions, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har startat en serie möten för att informera kommuner och miljöorganisationer om deras granskningsarbete.

Slutförvaret behöver övervakas efter tillslutning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna påpekat att ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle måste övervakas under mycket lång tid. Kärnkraftsindustrin hävdar på olika möten motsatsen.

MKG ställde frågor på samrådsmöte med kärnavfallskommunerna

Den 6 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda.

Logga in