Nyheter

MKG medverkade på ”Kärnkraft 2007”

Den 31 maj anordnade STF ingenjörsutbildning ett heldagsseminarium om kärnkraft med titeln "Kärnkraft 2007". Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och redogjorde för MKG:s syn på omhändertagande av avfallet från kärnkraften.

Statskontoret utför planerad utvärdering av försöksverksamhet med avfallsfondsmedel

I ett beslut från den 31 maj meddelar regeringen att det blir Statskontoret som ska utföra den planerade utvärderingen av den fyraåriga försöksverksamheten som möjliggjort för miljöorganisationer att erhålla medel ur Kärnavfallsfonden.

SSI stoppar lagring av kärnavfall i SKB:s anläggning i Forsmark

Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutade den 29 maj 2007 om förbud mot ytterligare deponering av kärnavfall i kärnavfallsbolagets, SKB:s, anläggning SFR intill Forsmarks kärnkraftsverk. Beslutet trädde i kraft den 21 juni 2007. Även Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har beslutat om förelägganden om SFR.

MKG skriver till KASAM med synpunkter på fortsatt arbete med djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit till Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, med uppföljande synpunkter efter det seminarium om djupa borrhål som KASAM anordnade i mars. I skrivelsen ger MKG sin syn på möjligt fortsatt arbete med den alternativa metoden djupa borrhål.

MKG publicerar PM från professor Karl-Inge Åhäll om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har bett professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstads universitet skriva ett PM där han ger sina kommentarer till det seminarium (hearing) om djupa borrhål som Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, anordnade 14-15 mars, 2007.

MKG:s yttrande om friklassning av radioaktivt skrot

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har yttrat sig över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler och byggnader vid verksamhet med joniserande strålning. Yttrandet rör en remiss från våren 2006 men vid den tidpunkten lämnade inte MKG något yttrande.

Transporter av radioaktivt skrot från Sellafield till Studsviks anläggning i Nyköping

Denna nyhet är uppdaterad. Gå till den uppdaterade nyheten >>

Studsvik Nuclear AB i Nyköping tar emot radioaktivt skrot från andra länder för att ta bort en del av radioaktiviteten. Metallen ska sedan friklassas och säljas på den kommersiella marknaden.

MKG höll årsmöte den 6 maj 2007

Den 6 maj höll MKG sitt tredje årsmöte sen föreningen bildades. Mötet hölls i Stockholm.

Till styrelse för föreningen, att verka fram till kommande årsmöte, valdes:

Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Uppsala län, tillika MKG:s ordförande.
Ylva Lundh, personlig ersättare.

SKI och SSI slås samman

Regeringen föreslår en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, från den 1 april 2008.

Förstudie till KASAM:s genomlysningsprojekt klar

Kjell Anderson, Karita Research, har på uppdrag av Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, nu slutfört en förstudie till KASAM:s projekt "Genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet" .

Logga in