Nyheter

SKI bjuder in remissinstanserna för FUD-2007 till informationsmöte

Den 26 oktober kl 9-15 arrangerar Statens Kärnkraftinspektion, SKI, en informationsdag om remissen av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, senaste forskningsprogram för kärnavfallshantering, FUD-2007. Industrin ska presentera sitt program och myndigheten sina planer för granskning.

Svensk kärnbränslehantering AB har lämnat in FUD-rapport 2007 till SKI

Var tredje år lämnar kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag svensk kärnbränslehantering AB, SKB, in en rapport till Statens kärnkraftinspektion, SKI, som redovisar kärnavfallsarbetet genomfört av bolaget. Rapporten benämns FUD som står för forskning, utveckling och demonstration. FUD-2007 är nu inlämnad till SKI.

Utredare för sammanslagningen av SSI och SKI utsedd

Regeringen föreslog i april 2007 att myndigheterna Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI, ska slås samman. I budgetpropositionen för 2008 skriver regeringen att myndigheterna SSI och SKI läggs ner och att en ny myndighet med ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet bildas.

MKG ställde frågor på samrådsmöten med kärnavfallskommunerna

Den 12 september höll MKB-forum Oskarshamn ett möte om kärnavfallshanteringen i kärnavfallsbolagets platsundersökningskontor i Simpevarp utanför Oskarshamn. Den 13 september höll Samråds och MKB-grupp Forsmark ett liknande möte i kärnavfallsbolagets platsundersökningskontor i Forsmark utanför Östhammar.

SKI informerar om FUD-processen och arrangerar infodag

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har skickat ut ett brev till ett 60-tal remissinstanser och bett dem förbereda sig för remissgranskning av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, rapport FUD-2007 (Fud-program 2007: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall).

KASAM svarar MKG om kunskapslägesrapporten 2007

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har svarat på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, brev med kommentarer på KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" (SOU 2007:38). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar KASAM:s inbjudan till fortsatt dialog om innehållet i kunskapslägesrapporten.

Lågt intresse för industrins ansökan om inkapslingsanläggningen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har skickat över de synpunkter som kommit från remissinstanserna på ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning. Bara Statens strålskyddsinstitut, SSI, har haft synpunkter. Detta visar på en förståelse för att ansökan är felaktig.

MKG vill ha större öppenhet och tillgänglighet vid regionala möten

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till kärnkraftsindustrin, myndigheterna, kommunerna och länsstyrelserna som deltar i de regionala mötesserierna MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark.

Logga in