Nyheter

Pressmeddelande

Radioaktivt kärnavfall riskerar att läcka i framtiden

MKG lyfter frågor i ett brev ställt till myndigheterna SSI och SKI gällande den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar av KBS-typ under en istid

Ett slutförvar för använt kärnbränsle måste vara säkert i minst 100 000 år. Det finns många saker som kan hota den långsiktiga säkerheten. Ett av dem är en istids påverkan på ett slutförvar av KBS-typ.

MKG lyfte frågan om osäkerhet under en istid på möten med Samråds- och MKB-grupp Forsmark 10/3 och MKB-forum Oskarshamn 22/3

Den 10 mars hölls ett möte med Samråds och MKB-grupp Forsmark i Östhammar. Den 22 mars 2006 hölls ett möte med MKB-forum Oskarshamn i Oskarshamn. På bägge mötena lyfte MKG frågan om problem med säkerheten av ett slutförvar under en istid.

Länderna kring Östersjön har anmält sig till samrådsprocessen enligt Esbo-konventionen

Enligt Esbo-konventionen från 1991 ska grannländer inbjudas till att vara med i samrådsprocessen inför en ansökan om ansökan gäller verksamheter med gränsöverskridande påverkan.

Proposition från regeringen angående finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen angående finansieringen av kärnavfallets slutförvaring. I propositionen föreslås en ny lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärntekniskt verksamhet. Lagen, som ersätter två tidigare lagar, förväntas träda i kraft 1 januari 2008.

MKG deltog i Kasams seminarium om alternativredovisningar för kärnavfallsprojektet

Torsdagen den 23/2 anordnade KASAM ett seminarium om de juridiska frågeställningarna kring vilka alternativredovisningar av metod och lokalisering som bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det var ett stort intresse och de flesta aktörer i kärnavfallsfrågan var där.

MKG deltog vid huvudförhandlingen i miljödomstolen om Oskarshamns kärnkraftverk

Den 8 och 9 februari 2006 hölls huvudförhandlingen i målet om OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn. MKG deltog vid huvudförhandlingen och har lämnat in synpunkter på målet till miljödomstolen.

Länsstyrelserna i Uppsala och i Kalmar län har framfört synpunkter på kärnavfallsbolagets (SKB) underlagsrapporter för samråd

Kärnavfallsbolaget höll under november månad 2005 vad de kallar de sista samrådsmötena innan ansökan för inkapslingsanläggningen ska lämnas in för granskning enligt kärntekniklagen. Länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län har lämnat synpunkter på kärnavfallsbolagets underlag.

Huvudförhandling av OKG AB:s ansökan för effekthöjning av kärnkraftverket i Oskarshamn

Den 8 och 9 februari 2006 hålls huvudförhandlingen i målet om OKG AB:s ansökan för effekthöjning av kärnkraftverket i Oskarshamn. Se kalendariet till vänster för ytterligare detaljer om huvudförhandlingen.

Fortsatt ekonomiskt stöd till MKG har beviljats av SKI

SKI har för 2006 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet var lägre än det sökta, men motsvarar i stort sett den summa som beviljades för innevarande år.

Logga in