Nyheter 2015

SFR 2: SKB ges tillfälle att yttra sig över kompletteringskrav

Svensk Kärnbränslehantering AB har från Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt beretts tillfälle att yttra sig över de remissvar som inkommit till domstolen över kärnavfallsbolagets ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

SSM förlänger svarstiden för remissynpunkter i sak

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 22 december ut en reviderad tidplan för remissprocessen i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark. Ny sista dag för inlämnande av remissvar är den 30 april 2016.

Miljö- och energidepartementet remitterar SSM:s synpunkter på MKG:s förslag om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden

Den 18 december skickade Miljö- och energidepartementet ut ett yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, från i oktober 2014 på remiss. Yttrandet innehåller SSM:s synpunkter på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, förslag på ändringar i finansieringslagstiftningen som reglerar stödet till miljöorganisationer i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Nyhetsbrev 4/2015

Nyhetsbrev 4/2015 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Domstolen kommer att kungöra ansökan i januari

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade på eftermiddagen den 17 december i något av ett antiklimax att kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle kommer att kungöras i januari. 

SSM får i uppdrag att utreda Studsvikslagen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 17 december i uppdrag av Miljö- och energidepartementet att utreda effekterna vid Studsvikslagens upphörande i slutet av 2017 såsom det nu står i lagen. Regeringen vill veta om lagen bör förlängas en viss period, alternativt utan tidsbegränsning, eller om lagen kan upphöra. Senast den 15 september 2016 ska uppdraget redovisas.

SSM yttrar sig om kompletteringsbehovet för ansökan om SFR 2

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 16 december in sitt remissvar till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt över kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. SSM efterfrågar i sitt remissvar kompletteringar bl.a.

Nyhetsbrev 2-3/2015

Nyhetsbrev 2-3/2015 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in komplettering på sitt senaste yttrande till miljödomstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, skickade den 14 december in ett kompletteringsyttrande till mark och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Yttrandet är en komplettering av det större yttrandet med yrkanden som skickades in den 26 juni.

Amerikanska forskare i kopparkorrosion avvisar SKB:s kritik

De forskare från USA som 2014 publicerade en vetenskaplig artikel som experimentellt visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten har fått del av kärnavfallsbolaget SKB:s kommentarer. Forskarna avvisar i en kommentar SKB:s kritik och anger att de slutsatser som fanns i den ursprungliga artikeln fortsatt gäller.

Logga in