Nyheter 2012

Naturskyddsföreningen och MKG skickar ytterligare underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och yttranden i FUD-processen.

Seminarium om Kärnavfallsrådets årliga kunskapslägesrapport

Kärnavfallsrådets anordnade den 6 mars ett seminarium i samband med inlämnandet av sin årliga rapport till regeringen ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haverier och global utblick”. Rapporten identifierar bl.a. frågor om de tekniska barriärernas funktion under förvarstiden av använt kärnbränsle samt säkerhetsanalysens roll i olika tidsskeden.

Regeringen ger SSM i uppdrag att se över konsekvenserna av EU:s kärnavfallsdirektiv

Den 19 juli 2011 antog EU:s Ministerråd det kärnavfallsdirektiv som föreslagits av EU-kommissionen, om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Regeringen gav den 1 mars 2012 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2012: Härifrån till evigheten och internationell utblick

Kärnavfallsrådet överlämnade idag sin senaste kunskapslägesrapport till miljöminister Lena Ek. Rapporten behandlar de tekniska barriärerna av koppar och lera, säkerhetsanalysens roll samt beskriver hur olyckan i Fukushima påverkar olika länders kärnkraftspolitik. Rapporten sammanfattar slutligen andra länders kärnavfallsarbete.

Vetenskaplig artikel visar på kopparkorrosion orsakad av strålning

Forskare från Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har i en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Electrochemical and Solis-State letters visat att koppar i syrgasfritt vatten korroderar med relativt höga hastigheter och med en märklig fördelning av korrosionen.

SSM begär komplettering av SKB om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärde den 14 februari kompletterande information angående korrosion av koppar i syrgasfritt vatten som underlag i prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Elfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 1 februari träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion för elfte gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades bl.a. resultat från kopparkorrosionsforskning från SP, Ångströmslaboratoriet och Äspölaboratoriet. Mötet diskuterade även hur gruppens arbete ska redovisas på SKB:s hemsida.

Slutrapport klar från kommission om USA:s kärnavfall

Den amerikanska Obama-administrationen bildade i början av 2010 en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda olika långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt högaktiva kärnavfall. I den slutrapport som nu publicerats uppmanar kommissionen som s.k.

Nya rön om kopparkorrosion

Ett forskarlag vid Materialvetenskapliga institutionen vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har genomfört en studie på uppdrag av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Syftet med studien har varit att öka förståelsen för egenskaperna hos olika former av koppar, speciellt kopparhydroxider. Ett viktigt resultat är att den enklaste hydroxiden CuOH är mer stabil än tidigare antaget.

Logga in