Nyheter 2012

Great inadequacies in the license application – the Swedish Society for Nature Conservation and MKG demand extensive completions

The Swedish Society for Nature Conservation [SSNC] and the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review [MKG] have submitted a joint statement concerning the power industry’s proposed repository for spent nuclear fuel in the community of Forsmark. An extensive review of the license application has revealed a number of issues.

Stora brister i slutförvarsansökan – Naturskyddsföreningen och MKG kräver omfattande kompletteringar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett gemensamt yttrande över kraftindustrins förslag på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en omfattande granskning har ett antal brister hittats. Det saknas vetenskapligt stöd för att förvaret blir säkert.

Finansiering av slutförvaring och rivning kan sakna minst 30 miljarder

I samband med att Strålsäkerhetsmyndighetens utredning om kärnavfallsavgifter och säkerheter för finansiering av slutföring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer skulle ha lämnat ett delyttrande till regeringen den 31 maj har det avslöjats att det kan finnas en brist på minst 30 miljarder i kärnavfallsfonden.

Tolfte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 7 maj träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion för tolfte gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades förberedelserna till försöken vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet vilka fortfarande inte hade körts igång.

SSM informerade om sitt regeringsuppdrag avseende finansieringslag och -förordning

Den 25 april anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden, ett informationsmöte angående de regeringsuppdrag de fått för att se över finansieringslagen och finansieringsförordningen. 

Tveksamheter i SKB:s komplettering till SSM om kopparkorrosion

Den 16 april har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, begäran om kompletterande information om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. SKB fortsätter att tona ner betydelsen av den vetenskapliga kritik som framförts om att kopparkapslarna i ett kommande slutförvar kan komma att korrodera.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar ett delyttrande till SSM om tillgång till rapporter

Idag har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skickat in ett delyttrande inom kompletteringsfasen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Kärnavfallsrådets seminarium om rivning och avveckling

Kärnavfallsrådet anordnade den 28 mars ett seminarium och studiebesök i Studsvik i närheten av Nyköping. Seminariet tog upp frågor om avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar och hur låg- och medelaktivt avfall hanteras. Efter seminariet anordnades ett studiebesök på olika delar av Studsviksanläggningen. 

Professor: Avvakta ett beslut om slutförvar

Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, har skrivit en ny bok med titeln ”Nuclear Waste Management and Legitimacy, Nihilism and Responsibility”.

Protokoll klart från det första övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 15 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten det första övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet syfte var att ge en lägesbild från respektive organisation och diskutera former för framtida möten och kommunikation.

Logga in