Nyheter 2012

Remiss från regeringen om förslag på genomförande av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning

Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav därefter Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige. Utredning är nu klar och regeringen har skickat den vidare på remiss.

Frågor om kopparkorrosion på SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB

Den 19 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt tredje avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kopparkorrosion som myndigheten gjort.

SSM ber SKB kommentera på remissynpunkter om djupa borrhål

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 1 juni in ett 40-tal remissyttranden med synpunkter på om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle behöver kompletteras.

MKG till SSM: Risk för läckströmskorrosion i SFR

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har uppmärksammat att det finns risker för korrosion p.g.a. läckströmmar i berget i Forsmark. Läckströmmarna kommer från elkabeln som går till Finland och kan ge problem för de existerande och planerade slutförvaren för radioaktivt avfall.

Nyhetsbrev 1/2012

Nyhetsbrev 1/2012 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Nu finns MKG på Facebook

Gilla MKG på Facebook och få våra nyheter i ditt flöde, kommentera och sprid dem vidare. Du hittar sidan om du söker på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning i Facebook eller klickar på länken:

Ny VD klar för SKB

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB får en ny VD från första september. Christopher Eckerberg kommer från Vattenfall.


Internationell granskningsgrupp redovisade sin granskning av slutförvarsansökan

Den 13 juni anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett seminarium där den internationella granskningsgruppen, utsedd av kärnenergibyrån OECD/NEA, presenterade sin slutrapport samt svarade på frågor om sin granskning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Internationell granskning av slutförvar för radioaktivt avfall visar allvarliga brister

Idag presenterade OECD:s internationella kärnkraftorgan NEA sin granskning av kraftindustrins ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Expertgruppen är i delar positiv men pekar även på vissa säkerhetsfrågor som måste besvaras, bland annat om kopparkorrosion, alltså risken för korrosion och läckage från de kopparkapslar industrin vill ha.

Risk för osäkert och ofinansierat slutförvar för radioaktivt avfall

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in sitt yttrande över kärnkraftindustrins förslag på ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Efter en omfattande granskning har stora brister hittats. Det saknas vetenskapligt stöd för att förvaret blir säkert. Dessutom har industrin struntat i att utreda alternativ som kan var bättre.

Logga in