Nyheter 2012

MKG kommenterar kopparkorrosionsresultaten från Uppsala

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB nu offentliggjort att bolaget upprepat tidigare försök rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten som genomförts vid KTH och av Strålsäkerhetsmyndigheten vid Studsvik. Gasproduktion visar att det sker en kemisk process när koppar utsätts för syrgasfritt vatten.

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan

Den 1 juni skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SKB har kommenterat remissynpunkterna om djupa borrhål

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick den 28 juni ett brev från Strålsäkerhetsmyndigheten, där myndigheten bad bolaget att kommentera de inkomna synpunkterna om den bristande redovisningen av alternativa metoder.

SSM får ny generaldirektör

Regeringen har utsett Mats Persson till ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Mats kommer närmast från Jordbruksverket där han varit chef för myndigheten sedan 2003. 

SSM genomför samråd om finansieringsutredning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen. Nu pålyser myndigheterna tre informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter.

Naturskyddsföreningen: "Viktiga frågor om slutförvar av radioaktivt avfall"

Naturskyddsföreningen välkomnar dagens krav på att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska komplettera sin ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som begär att SKB ska återkomma med underlag bland annat kring kopparkapselns hållfasthet och risk för korrosion.

SSM begär kompletteringar om kopparkapseln

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att redovisningarna av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten inte är tillräcklig i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Myndigheten har därför idag, den 13 september, begärt kompletteringar av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. 

Rapporter klara från myndighetens externa experter

Slutrapporter är nu klara från flertalet av de externa experter som myndigheten anlitat och som hjälper myndigheten i granskningen av ansökan om ett slutförvar. Du kan ladda ner dem från Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, hemsida. Se länken nedan.

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår regeringen att den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen ska hållas oförändrad på 0,3 öre/kWh kärnkraftsproducerad el. Avgiften ska finansiera avvecklingen av äldre kärntekniska anläggningar.

Trettonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 24 augusti träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö för trettonde gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet presenterades för första gången resultat från de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Resultaten visade sig vara svåra att tolka utan ytterligare försök.

Logga in