Nyheter 2012

Fjortonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 6 november träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö för fjortonde gången sedan gruppen bildades i mars 2010. Det var det första mötet sedan Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade gruppen.

Kärnavfallsrådet yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till mark- och miljödomstolen

Regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 31 oktober skickat in sitt remissvar till mark- och miljödomstolen. I yttrandet ger Kärnavfallsrådet sina synpunkter på vad som behöver kompletteras i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

SRSA submits demands on extensive completions to the Land and Environmental Court and SKB

The Swedish Radiation Safety Authority [SRSA] is about to finish the ongoing initial review of the license application to build a final repository for spent nuclear fuel, submitted by the power industry’s nuclear waste company SKB. Today, SRSA has submitted a statement to the Land and Environmental Court were they place extensive demands on completions.

SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen och SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är på väg att avsluta den inledande sakgranskningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. SSM har idag skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen där de ställer omfattande kompletteringskrav i domstolens prövning enligt miljöbalken.

SKB anger tidsplan för kopparkorrosionsexperiment i syrgasfri miljö

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomför sedan våren 2011 en tillståndsprövning av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På SSM:s och SKB:s tredje avstämningsmöte den 19 juni 2012 diskuterades frågor som rör kopparkorrosion.

Brister i SKB:s ansökan om inkapslingsanläggningen Clink

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gjort en inledande granskning av den del av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan som gäller inkapslingsanläggningen (Clink). SSM kräver nu att SKB kompletterar ansökan på flera punkter.

MKG svarar på remiss om förslag på genomförande av EU:s kärnavfallsdirektiv i svensk lagstiftning

Sommaren 2011 antog EU:s ministerråd ett direktiv om att skapa ett gemenskapsramverk för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den svenska regeringen gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå när direktivet införs i Sverige.

MKG lämnar SKB:s referensgrupp

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har idag meddelat kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att föreningen avslutar sitt deltagande i bolagets referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö.

MKG och Oss arrangerar tre kärnavfallsseminarier

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, arrangerar tre kärnavfallsseminarier i november och december. De inbjudna talarna kommer att presentera sin syn på viktiga aktuella frågeställningar inom kärnavfallsområdet.

SKB planerar första svar på SSM:s krav på kompletteringar om kapseln till årskiftet

Strålsäkerhetsmyndigheten begärde den 13 september att sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, kompletterar sin ansökan med redovisningar av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten. Nu svarar SKB att de avser skicka in strategier och tidsplaner för när frågeställningarna i begäran kan besvaras senast den 31 december.

Logga in