Nyheter 2012

Fortsatta medel till MKG för 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 28 november Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2013, vilket är samma summa som för 2012. 

SKB skjuter fram byggstart av slutförvaret

Enligt uppgifter i Uppsala Nya Tidning skjuter kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB upp den planerade byggstarten av ett slutförvar för använt kärnbränsle med två år till 2019.

Seminarium 2: Ökande kunskap om djupa borrhål som slutförvarsalternativ

Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet, talade den 27 november på det andra av tre seminarier anordnade i Stockholm och Östhammar av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, från Östhammar. Temat på seminariet var "En djupare slutförvaring?

MKG:s synpunkter efter SSM:s första samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan hösten 2011 regeringens uppdrag att tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen. Huvudfrågan är att se över möjligenheten att minska statens risk . Myndigheterna har bjudit in till fyra samrådsmöten för att diskutera frågorna.

SKB vill inte lämna ut ekonomiska uppgifter till SSM

För att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ska kunna granska kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, hantering av medel har myndigheten i ett föreläggande begärt ut vissa ekonomiska uppgifter. Kärnavfallsbolaget vägrar och överklagar föreläggandet till regeringen.

Seminarium 1: Kärnavfall, ansvar och kommande generationer

Mats Andrén, professor i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, talade den 15 november på det första av tre seminarier anordnade i Stockholm och Östhammar av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, från Östhammar.

Frågor om kriticitet på SSM:s tredje sakavstämningsmöte med SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det tredje avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kriticitet som myndigheten gjort.

Nyhetsbrev 2/2012

Nyhetsbrev 2/2012 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Kärnavfallsrådets seminarium om kärnavfall – börda eller en resurs?

Den 8-9 november arrangerade Kärnavfallsrådet ett internationellt seminarium med den övergripande frågan om använt kärnbränsle är en börda eller en resurs för framtida generationer. På seminariet talade professorer och sakkunniga från bl.a. USA, Frankrike, Japan och Sverige.

SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har förelagt sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att senast den 2 april 2013 svara på de inkommande remissvaren med krav på kompletteringar av slutförvarsansökan. Detta efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet, som sista remissinstanser, lämnat in sina synpunkter i slutet av oktober.

Logga in