Nyheter 2008

MKG bjuder in till två seminarier om läget inom kärnavfallsområdet 16 maj 2008

Naturskyddsföreningen och MKG om industrins forskningsprogram Fud-07:

Brister i hanteringen av kärnavfallsfrågan – regeringen måste agera!

Ska miljöorganisationerna även fortsättningsvis kunna söka finansiering ur kärnavfallsfonden för att kunna arbeta med kärnavfallsfrågan?

MKG motsätter sig en ändring av miljöbalken vid prövningen av ansökan för slutförvar

Samarbetsavtal mellan Oskarshamns och Östhammars kommuner

De två platsundersökningskommunerna för slutförvar av använt kärnbränsle, Oskarshamn och Östhammar, har tecknat ett avtal för att sätta press på industrin för att kommunerna ska gynnas oavsett var slutförvaret kommer att hamna. Kommunerna understryker att de kan dra sig ur slutförvarsprocessen om inte industrin bidrar till mervärden i båda kommunerna.

Slutförvaring av kärnavfall kan öka strålningsriskerna

Alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre har inte undersökts vilket gör att slutförvaringen av det svenska kärnavfallet kan ge ökad joniserande strålning i miljön i onödan. Den slutsatsen drar Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning i en ny granskning som presenteras idag.

SSI ger klartecken till kärnavfallsbolaget om att åter få deponera i slutförvaret SFR

Statens strålskyddsinstitut, SSI, häver delvis stoppet för deponering i slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall i Forsmark, SFR. Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, som är tillståndshavare för förvaret har justerat brister i tidigare redovisningar och förbättrat krav och kriterier för hur anläggningen drivs.

Myndigheternas granskning av säkerhetsrapporten SR-Can färdig

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har tillsammans granskat Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB:s, säkerhetsrapport SR-Can. En sammanställning av granskningen finns nu i rapportform.

Enhetscheferna i Strålsäkerhetsmyndigheten utsedda

Enhetscheferna i Strålsäkerhetsmyndigheten utsedda

MKG deltog på samråd i Oskarshamn

Den 12 mars var det ett möte med MKB-forum Oskarshamn i Forum i Oskarshamn. På mötets dagordning fanns rapporter från Oskarshamns kommun, länsstyrelsen i Kalmar län, myndigheterna SSI och SKI samt från industrins kärnavfallsbolag SKB. Dessutom redogjordes för en transportutredning som industrin har tagit fram.

MKG begär att den allmänna remisstiden för Fud-07 förlängs (+ SKI:s svar)

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, begär i en skrivelse till Statens kärnkraftinspektion, SKI, att myndigheten förlänger den allmänna remisstiden för att lämna in yttranden över industrins forskningsprogram, Fud-07, till en månad efter det att myndigheternas granskningsrapport över säkerhetsanalysen SR-Can är klar .

Logga in