Nyheter 2008

Yttranden över miljöorganisationernas medel

Den 15 augusti gick remisstiden ut för att yttra sig över förslaget att förlänga miljöorganisationernas möjlighet att söka medel ur Kärnavfallsfonden. Närmare 30 yttranden har inkommit till Miljödepartementet. Alla större remissinstanser är positiva till ett förlängt stöd.

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten är bildad

Den 1 juli 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har ansvaret som förvaltningsmyndighet inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet efter att Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI lades ner den 30 juni.

De motiv som regeringen angett för sammanläggningen är följande:

Kärnavfallsrådet har yttrat sig över Fud-07

Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har lämnat över sitt yttrande över kärnkraftsindustrins forskningsprogram Fud-07 till regeringen. Kärnavfallsrådet bedömer att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har fullgjort sina skyldigheter enligt kärntekniklagen.

Kärnkraft 2008 – KTH presenterar forskarrön om kopparkorrosion

Den 30 maj höll förlaget Talentum tillsammans med STF ingenjörsutbildning och Vattenfall ett seminarium om kärnkraft. På seminariet hölls ett flertal presentationer om kärnkraft och kärnavfall. Peter Szakálos presenterade bland annat de 15-års-försök som gjorts på koppar i syrefritt vatten, se bild.

Nyhetsbrev 2/2008 juni

Nyhetsbrev 2/2008 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

SKI har lämnat sitt yttrande över industrins Fud-program till regeringen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har lämnat över sitt yttrande över kärnkraftsindustrins forskningsprogram Fud-07 till regeringen. SKI anser att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har fullgjort sina skyldigheter enligt kärntekniklagen men att de ska komplettera sin redovisning på några punkter.

MKG:s yttrande över Statskontorets förslag till förlängning av medel för miljöorganisationerna

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har yttrat sig över Statskontorets förslag till fortsatt stöd för miljöorganisationer ut kärnavfallsfonden. MKG anser att utredaren har gjort en bra utredning av miljöorganisationernas verksamhet och menar att regeringen efter en så positiv utvärdering måste förlänga stödet.

MKG höll föredrag på Naturskyddsföreningens riksstämma

Den 13-15 juni höll Naturskyddsföreningen sin stämma, denna gång i sjuhäradsbygdens Borås. MKG var med och informerade om kärnavfallsfrågan och höll bland annat ett seminarium.

MKG medverkade på Kärnavfallsrådets utfrågning om platsvalet

Inom en ganska snar framtid kommer industrin att presentera vilken av de två platserna Östhammar och Oskarshamn som kommer att väljas inför ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Det har funnits en rad frågetecken kring hur valet kommer att gå till och hur platsvalsprocessen gått till.

MKG deltog på möte med MKB-forum Oskarshamn

Den 28 maj höll MKB-forum Oskarshamn ett möte på Figeholms konferensanläggning utanför Oskarshamn. På mötets dagordning fanns rapporter från Oskarshamns kommun, länsstyrelsen i Kalmar län, myndigheterna SSI och SKI samt från industrins kärnavfallsbolag SKB. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

Logga in