Nyheter 2008

MKG har flyttat sitt kansli till nya lokaler

MKG har flyttat sitt kansli till nya lokaler. Kansliet ligger fortfarande på Norra Allégatan 5 i Göteborg men nu på tredje våningen istället för andra. MKG delar lokalen med Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec, och Luftförorenings- och klimatsekretariatet, AirClim. Lokalerna för de tre sekretariaten invigdes med en fest den 17 oktober.

KTH-forskare presenterar nya rön om kopparkorrosion i syrefritt vatten på konferens i USA

Som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tidigare uppmärksammat har en forskargrupp från Kungliga tekniska högskolan, KTH, hösten 2007 visat experimentella resultat som säger att koppar skulle kunna korrodera i syrefritt vatten. MKG har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan.

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda

Regeringen bekräftar sitt stöd för miljöorganisationernas roll i samrådsprocessen

Regeringen beslutade den 2 oktober att miljöorganisationer även i fortsättningen ska ha möjlighet att söka pengar ur kärnavfallsfonden för sitt deltagande i samrådet om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Den fyråriga försöksverksamheten som pågått sedan 2005 förlängs till ett år efter det att miljödomstolen kungör en ansökan från industrin.

Två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall

I slutet av september författades två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall. Den ena handlade om kopparkorrosion i syrefritt vatten och var författad av Barbro Westerholm (fp). Den andra handlade om oberoende forskning om kärnavfall och var författad av Eva Selin Lindgren och Sven Bergström (c).

SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins yttrande över Fud-program 2007

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisade början av september till Miljödepartementet sina synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins forskningsprogram om kärnavfall Fud-07. Nu har myndigheten och rådet lämnat sina yttranden över industrins yttrande.

Fortsatt diskussion om kopparkorrosion i syrefritt vatten (SKI och KTH)

En forskargrupp på KTH har uppmärksammat att koppar skulle kunna korrodera även i syrefritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten har nu publicerat en expertrapport om frågan och KTH-forskarna har kommenterat den.

Läckande radioaktivt avfall i Tyskland

Läckande radioaktivt avfall i Tyskland I en före detta saltgruva i norra Tyskland har kärnavfall deponerats under flera år på 60- och 70-talet. Deponeringen har på många sätt varit bristfällig och har skett utan tillstånd. Radioaktivitet har nu börjat läcka från de trasiga tunnorna i gruvan och det riskerar att förgifta grundvattnet.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår höjda avgifter för kärnkraftsindustrin

I ett yttrande till regeringen föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att avgiften för rivning och återställande av forsknings- och utvecklingsverksamhet höjs med 0,6 öre per kWh från 0,3 öre till 0,9 öre.

Logga in