Nyheter 2008

Regeringens Fud-beslut innehåller villkor om alternativa metoden djupa borrhål

Den 20 november tog regeringen sitt beslut om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s forskningsprogram Fud-07. Regeringen menar att industrins forskningsprogram uppfyller de krav som ställs i kärntekniklagen. Regeringen ställer i beslutet villkor som innebär att industrin måste komplettera sitt program på ett antal punkter.

Nytt centrum för strålskyddsforskning

Den 14 november invigdes ett nytt centrum för strålskyddsforskning, Centre for Radiation Protection Research, CRPR, vid Stockholms universitet. Centrumbildningen har en internationellt sett unik utrustning för studier av hur låga stråldoser från joniserande strålning påverkar människor och miljö.

Regeringen ändrar miljöbalken: Industrin får fritt välja miljödomstol!

Den 13 november beslutade regeringen att lämna över en proposition (2008/09:76) till riksdagen om en ändring i miljöbalken (1998:808). Förslaget till förändring har tillkommit på initiativ av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB och innebär att en miljöprövning av en ansökan om ett slutförvar och en inkapslingsanläggning ska behandlas av samma miljödomstol.

MKG vill ha höjda kärnavfallsavgifter för att ta hand om det historiska kärnavfallet

MKG har lämnat ett remissyttrande till Miljödepartementet över Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse om behov av höjning av kärnavfallsavgiften för 2009 enligt Studsvikslagen. MKG anser att avgiften är för låg eftersom kunskapen om hur mycket pengar som kommer att behövas för att hantera det historiska kärnavfallet är bristfällig.

Nyhetsbrev 3/2008 oktober

Nyhetsbrev 3/2008 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

Regeringen vill ha en nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall

I regeringens regleringsbrev till Strålsäkerhetsmyndigheten för 2008 anges att en nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall ska skapas. Regeringen anger också att planen ska tas fram i samråd med andra berörda myndigheter och aktörer.

MKG lämnar synpunkter inför regeringens beslut över kärnkraftsindustrins forskningsprogram för kärnavfall, Fud-07

Var tredje år ska kärnkraftsindustrin enligt kärntekniklagen redovisa ett forskningsprogram för kärnavfall som sedan ska godkännas av regeringen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under våren 2008 yttrat sig över forskningsprogrammet, som benämns Fud-07.

Strålsäkerhetsmyndigheten har utrett lagstiftningen på strålsäkerhetsområdet

Den 1 juli 2008 lades de två tidigare myndigheterna på strålsäkerhetsområdet – Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI – ner och istället bildades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

MKG deltog på seminariet ”Under ytan”

Oscarsgymnasiet i samarbete med Lokal kompetensuppbyggnad Oskarshamn, LKO, anordnar en gång per år ett seminarium för dem som går i 3:an på gymnasiet. Seminariet heter ”Under ytan”. I år deltog representanter från kärnkraftsindustrins avfallsbolag, SKB , miljörörelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten med att ge perspektiv på kärnavfallsfrågan för eleverna.

MKG deltog på samråd i Forsmark i Östhammars kommun

Den 22 oktober hölls samrådsmöte i Östhammars kommun. Mötet hölls i Forsmarks kärnkraftverks informationsanläggning och föregicks av en presentation av den tänkta gestaltningen av slutförvarets delar ovan jord och transportfrågor. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor på mötet.

Logga in