23 maj 2006 |

Svar på MKG:s frågeställningar till myndigheterna om den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar under en istid

Ett slutförvar för använt kärnbränsle måste vara säkert i minst 100 000 år. Det finns många saker som kan hota den långsiktiga säkerheten. Ett av dem är en istids påverkan på ett slutförvar av KBS-typ. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skrev i april i vår till myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, för att föreningen var orolig över hur denna fråga hanteras. Nu har myndigheterna svarat.

MKG lyfte i brevet till SKI och SSI att finns ett flertal viktiga obesvarade miljöfrågor som rör säkerheten under en istid för ett slutförvar för detta kraftigt radioaktiva kärnavfall. Förändringar av grundvattnets kemiska egenskaper (salthalt och syrehalt) i kombination med större jordbävningar kan påverka det omgivande berget och skada de kopparkapslar och den lera som ska skydda kärnavfallet. Då kan läckage av radioaktivitet till markytan uppstå.

Läs nyheten om brevet
till myndigheterna från 06-04-19 >>


De båda myndigheterna (SSI och SKI) har nu svarat på MKG:s brev. De bekräftar att det ännu återstår för kärnkraftindustrin att visa att det planerade slutförvaret för använt kärnkraftsbränsle inte kommer att läcka radioaktivitet under påverkan av en framtida istid. Bägge myndigheterna svarar att de inväntar säkerhetsrapporten SR-Can från kärnavfallsbolaget som ska komma under hösten 2006 innan de vidtar några ytterligare åtgärder. Säkerhetsrapporten kommer att granskas och eventuella kvarstående frågor kommer sedan tas upp på de speciella samråd (SSA-samråd) som hålls mellan myndigheterna och kärnavfallsbolaget. SSI utesluter inte att engagera oberoende konsulter för att granska SR-Can vad det gäller outredda frågor i samband med en istid.

MKG anser fortfarande att det finns en brist i granskningssystemet för kärnkraftsindustrins kärnavfallsprogram när frågor som varit kända länge och som är avgörande för slutförvarets långsiktiga säkerhet fortfarande inte är besvarade. Föreningen är kritisk till att kärnkraftsindustrin efter trettio års forskning inte har lyckats visa att den slutförvarsmetod de valt är säker och vill att myndigheterna tar ytterligare initiativ till att se till att denna viktiga fråga klargörs. MKG ifrågasätter effektiviteten i den svenska kärnavfallsprocessen eftersom frågeställningarna varit kända i många år men fortfarande är ouppklarade. Kärnkraftsindustrin planerar att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar redan om något år. Därför är det viktigt att myndigheterna agerar snabbt och självständigt. De måste ta initiativet och lägga mer resurser på att se till att grundläggande säkerhetsfrågor som rör industrins kärnavfallsplaner klargörs.


  Läs SSI:s svar på MKG:s brev >>

  Läs SKI:s svar på MKG:s brev >>

  Läs MKG:s brev till SSI och SKI >>


Mer information om
långsiktig säkerhet på MKG:s hemsida >>

Logga in