15 april 2016 |

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar

Miljöorganisationer från Danmark, Tyskland, Lettland och Tjeckien har skickat kritiska synpunkter på den svenska ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till Naturvårdsverket. Myndigheter från samma länder lämnade ingen kritik, förutom Ålands landskapsregering som var oroliga för den långsiktiga säkerheten. Det är Naturvårdsverket som håller i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/Eu. Uppdatering: Naturvårdsverket har skickat in de inkommande yttrandena i Esbo-samrådet till mark- och miljödomstolen, se mer nedan.

Naturvårdsverket skickade den 5 februari ut ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till de deltagande länderna i Esbo-samrådet (se bakgrundsinformation nedan), för att samla in synpunkter. När slutdatumet 15 april 2016 passerat hade det inkommit svar från 5 organisationer och 8 myndigheter/representanter från länder runt Östersjön. Det inkom även svar från 43 tyska privatpersoner (standardsvar). Alla svar finns att ladda ner nedan.

Det finska miljöministeriet har samlat in synpunkter från flera finska myndigheter. De har tilltro till slutförvarsplanerna, det är bara Ålands landskapsregering som i sitt yttrande lyfter frågan om den långsiktiga miljösäkerheten. De skriver ”Landskapsregeringen uppmanar sina svenska kollegor att försäkra sig om att den tekniska lösningen, speciellt i fråga om korrosion av kopparkapslarna, är obestridligt bevisad säker före tekniken implementeras på industriell skala”.

Myndigheter i Danmark, Litauen och Lettland har korta positiva svar. Det är bara myndigheten i Tyskland, det tyska förbundsministeriet för miljöfrågor (Federal Ministry for the Environment) som har frågor. De anser, både vad gäller det utökade mellanlagret, inkapslingsanläggningen och slutförvaret under drift, att det saknas beskrivningar av olycksscenarier. De skriver också att ”The project description does not make any statements regarding liability or cover for possible damage arising from the release of radioactivity, nor regarding the settlement of damages”. De vill fortsätta det täta samarbetet i säkerhetsfrågor ska fortsätta genom ENSRA, European Nuclear Security Regulators Association.

Miljöorganisationer i Danmark, Tyskland, Lettland och Tjeckien samt tyska privatpersoner har skickat in sina synpunkter. De skriver bl.a. valet av plats, om riskerna för korrosion av kopparkapslarna, om påverkan på den långsiktiga miljösäkerheten och risker för människors hälsa runt förvaret, samt påverkan av likströmmar från elkabeln till Finland, påverkan på Natura 2000-områden och jordbävningsrisker. Två tyska miljöorganisationer, Umwelt institute och Greenpeace, saknar en fullständig dokumentation på tyska för att kunna göra sina utvärderingar. Underlaget uppfyller inte kraven i Århuskonventionen enligt Greenpeace.

Bakgrund
Svenska Naturvårdsverket bjöd i december 2005 in länder runt Östersjön att delta i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle. Detta skedde i enlighet med artikel 4 och 5 i Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och EU:s direktiv 2011/92/EU för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. De länder som svarade att de hade för avsikt att delta i MKB-förfarandet var Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Ryssland. Danmark, Lettland och Estland svarade att de avstod från att delta, men ville bli informerad om slutförvarsansökans slutgiltiga MKB. 

I februari 2008 startade Naturvårdsverket samrådet enligt Esbo-konventionen genom att skicka ut bakgrundsinformation, den allmänna strukturen av MKB:n, dokument angående säkerhet och strålskydd samt en första bedömning av den långsiktiga säkerheten (SR-Can).

Denna samrådsprocess kunde fortsätta på grund av att slutförvarsansökan kungjordes av mark- och miljödomstolen den 29 januari 2016.

Naturvårdsverket anordnade ett samrådsmöte den 21 mars med studiebesök till Forsmark.

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160205 >>

Inkomna svar:

Miljöministeriet Finland, Yttrande >>
Bilagor: Utlåtanden från finska remissinstanser >>

Friends of the Earth, Danmark, mail >>
Bilaga: Friends of the Earth, Danmark, yttrande >>

Uddannelses og Forskningsministeriet, Danmark, yttrande >>

Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, mail >>
Bilaga: Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, yttranden >>

Environmental State Bureau of the Republic of Latvia, yttrande >>
Bilaga:
- Batijas Jüras Regioná, ECRR, yttrande engelska >>
- Batijas Jüras Regioná, ECRR, yttrande lettiska >>

Calla Association of Preservation of the Environment, the Czech Republic, yttrande >>

Chris Busby och Ditta Rietuma, Östersjöväldet, yttrande >>

Federal Ministry for the Environment, mail >>
Bilagor:
- Federal Ministry for the Environment, engelska >>
- Federal Ministry for the Environment, tyska >>

Umweltinstitut München, mail >>
Bilaga: Umweltinstitut München, yttrande >>

Greenpeace, Tyskland, mail >>
Bilaga: Greenpeace, Tyskland, yttranden >>

Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V., yttrande >>

Privatperson från Tyskland 1 >>

Privatperson från Tyskland 2 >>

Privatperson från Tyskland 3 >>

Uppdatering:
Naturvårdsverket har skickat in ett yttrande med Esbo-remissvaren som bilagor till mark- och miljödomstolen:

Aktbilaga 398 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Förbundsministeriet för miljö, Tyskland >>

Aktbilaga 397 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >>

Aktbilaga 396 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, tysk privatperson >>

Aktbilaga 395 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Umweltinstitute >>

Aktbilaga 394 Bilaga till aktbilaga 393 från Naturvårdsverket, Letter of the Ministry of Environment Lithuania >>

Aktbilaga 393 Yttrande från Naturvårdsverket, 160527 >>

Alla inkomna svar på remissen om synpunkter i sak finns här >>

 

Logga in