7 december 2012 |

SSM skickar ytterligare kompletteringskrav till SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under året skickat flera omfattande kompletteringsbegäranden till kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Bolaget har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle som granskas enligt kärntekniklagen hos SSM. Myndigheten har den 7:e, 10:e och 17:e december skickat totalt tretton nya krav på kompletteringar rörande långsiktig säkerhet. Komplettering: Kärnavfallsbolaget SKB har den 15 februari 2013 lämnat en tidsplan för när svar på dessa kompletteringar beräknas komma.

I samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 29 oktober skickade sitt yttrande om kompletteringsbehov till mark- och miljödomstolen skickade de också omfattande kompletteringsbegäranden till kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, i enlighet med kärntekniklagen. I den del som gäller långsiktig säkerhet var endast en en granskningsrapport klar och myndigheten gav besked om att ett tjugotal nya begäranden skulle skickas till SKB innan årsskiftet. Den 7 och 10 december skickade SSM de första av dessa begäranden, 11 stycken. Den 17 december skickades ytterligare 2 in. Du kan länka dig fram till SSM:s tidigare inskickade begäranden och ladda ner de nya nedan. Nyheten kommer att uppdateras kontinuerligt allt eftersom de nya begärandena skickas till kärnavfallsbolaget.

Ett urval av de frågor som SSM tar upp i sina begäranden:

- SSM vill ha mer information om osäkerheter vid lång återmättnadsfas för slutförvaret, en analys och diskussion av möjliga återmättnadstider för bufferten med tanke på lokala hydrogeologiska förutsättningar på förvarsdjupet, och en bedömning av möjligheten att med justering av vattenmättnadsgrad eller artificiell tillförsel av vatten påverka/förkorta återmättnadsförloppet? 

- SSM vill ha mer information om den långsiktiga utvecklingen av grundvattenkemi på förvarsdjup. Hur påverkar vattnets salthalt slutförvaret?

- SSM vill ha mer information om faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion. I sin ansökan skriver SKB om att ett scenario där borteroderad buffert blottar en kapselvägg som riskerar att korrodera är ett mycket pessimistiskt antagande. SSM anser att en tillräckligt detaljerad motivering för detta saknas i redovisningen och bör därför kompletteras i ansökan.

- SSM vill ha mer information angående interaktionen mellan kopparkorrosionsprodukter och bufferten, bentonit.

Komplettering: Den 15 februari 2013 lämade kärnavfallsbolaget SKB in en tidsplan för hur bolaget tänker svara på kompletteringskraven stallda i december 2012. Länk till nyhet om detta finns nedan.

Länkar:

SSM:s begäranden

12-12-07
Begäran om komplettering angående dokumentation och kvalitetssäkring av koder >>

Begäran om komplettering angående lång återmättnadsfas för slutförvar >> 

Begäran om komplettering angånde långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup >>

Begäran om komplettering angående bergspänningar i Forsmark >> 

Begäran om komplettering angående kritiska faktorer för val av deponeringspositioner >>

12-12-10 

Begäran om komplettering angående försvarsdjup >>

Begäran om komplettering angående faktorer och processer som påverkar buffertens kemiska erosion >>

Begäran om komplettering angående redovisning av bränslerester från Studsvik-anläggningen >>

Begäran om komplettering angående uppdatering av modellering av vätgastransport i närfältet av slutförvar >>

Begäran om komplettering angående interaktion mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit >> 

Begäran om komplettering angående termisk inducerad seismisk aktivitet >>

12-12-17

Begäran om komplettering om effekter på andra organismer än människan >>

Begäran om komplettering om radionuklidtransport och dosberäkningar, 121217 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen och SKB, 121029 >>

Här kan du ladda ner tidigare och senare skickade begäranden, listade efter SSM:s diarienummer SSM2011-2426

Komplettering:

Nyhet på MKG:s hemsida 130225 om SKB:s planer för att svar på kompletteringskraven >>

Logga in