29 oktober 2012 |

SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till mark- och miljödomstolen och SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är på väg att avsluta den inledande sakgranskningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, slutförvarsansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. SSM har idag skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen där de ställer omfattande kompletteringskrav i domstolens prövning enligt miljöbalken. Motsvarande handlingar som skickats till domstolen har SSM även skickat direkt till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inom prövningen enligt kärntekniklagen. SSM kommer dessutom att fram till årsskiftet skicka mer detaljerade kompletteringskrav till SKB angående den långsiktiga säkerheten. 

I sitt yttrande till domstolen skriver myndigheten att miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras inom flera områden och särskilt redovisningen av alternativa metoder behöver fördjupas. Myndigheten har även identifierat behov av kompletterande information vad gäller slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet och skyddet av människors hälsa och miljö. Dessa kompletteringar kräver ytterligare forskningsinsatser, bland annat de som är kopplade till kopparkapseln. SSM betonar här att myndigheten även tidigare har begärt kompletteringar vad gäller kapseln och kopparkorrosion.

Även för de delar i ansökan som berör slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet och skyddet av människors hälsa och miljö ser vi behov av kompletteringar. Vissa kompletteringar kan kräva ytterligare forskningsinsatser från SKB:s sida, främst kring kopparkapselns långsiktiga hållbarhet, säger myndighetsspecialist Björn Dverstorp. Vi vill även se tydligare planer för hur SKB ska visa att tekniken för att deponera kapslar i slutförvaret ger den kvalitet som bolaget antar i sin tillståndsansökan.

Slutförvarsansökan granskas av mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. SSM, liksom övriga remissinstanser, har getts möljlighet att yttra sig om kompletteringsbehovet av ansökan. Det är alltså detta yttrande som SSM skickat in idag. SSM har valt att strukturera sitt yttrande efter de fyra granskningsområden som SSM skapat för sitt granskningsarbete av SKB:s ansökningar. Dessa är: slutförvarssystemet (inkl. MKB:n), inkapslingsanläggningen och Clab (Clink), slutförvarsanläggningen samt långsiktig strålsäkerhet. Varje granskningsområde är en egen bilaga i yttrandet till domstolen. Bilagan om slutförvarsanläggningen har dessutom ett antal underbilagor. Du hittar dem listade nedan bland länkarna.

Komplettering: Domstolen har förelagt SKB att senast den 2 april 2013 svara på de inkommande remissvaren med krav på kompletteringar av slutförvarsansökan. Se nyhet nedan. 

Slutförvarsansökan granskas även av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen. SSM:s granskningsprocess sker pararellt med granskningen enligt miljöbalken. Samtidigt som SSM skickade in sitt yttrande till domstolen har myndigheten också skickat kompletteringsbegäranden till SKB enligt kärntekniklagen. Dessa handlingar motsvarar de handlingar som skickats till domstolen och finns alltså i båda granskninsgprocesserna. Rörande långsiktig säkerhet har SSM inte skickat in ett särskilt kompletteringskrav utan en granskningsrapport med de tidigare kompletteringskraven rörande kopparkorrosion  och kapseln som bilagor. Innan årskiftet kommer SSM att skicka ett 20-tal mer detaljerade kompletteringskrav rörande långsiktig säkerhet.

SSM vill att SKB lämnar en tidplan och strategi för arbetet med kompletteringarna till ansökan senast den 30 november. Detta gäller samtliga kompletteringsbegärandena inskickade idag utom kompletteringsbegäran för grankningsområdet slutförvarssystemet (inkl MKB:n) och granskningsområdet slutförvarsanläggningens underbilaga 6, om buffert och återfyllning under driften av slutförvarsanläggningen. Slutdatum för är i dessa fall satt till den 15 december. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att Strålsäkerhetsmyndigheten stödjer ett flertal krav på kompletteringar som Naturskyddsföreningen och MKG ställde i sitt yttrande till domstolen tidigare i år. Det gäller bland annat redovisningen av den alternativa metoden djupa borrhål, flera frågor som rör platsvalet, frågor som rör underlaget för säkerheten av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera, och frågan om hur djupt permafrost kan nå under en istid och hur det kan påverka den långsiktiga säkerheten. Myndigheten markerar också tydligt att det är viktigt att det går att kvalitetssäkra kärnavfallsbolagets arbete men går inte så långt som att kräva den öppenhet som föreningarna ställde i sitt yttrande.

Vad gäller redovisningen av den alternativa metoden djupa borrhål ställer myndigheten detta krav:

"SKB behöver uppdatera redovisningen av ett borrhålsförvar och klargöra hur senare års teknik- och kunskapsutveckling har omhändertagits samt fördjupa resonemangen rörande de olika barriärsfunktionerna för ett borrhålsförvar. Utifrån ett sådant uppdaterat underlag, bör SKB uppdatera den jämförande bedömningen mellan KBS-3 och djupa borrhål."

MKG konstaterar att myndigheten inte väljer att ställa krav på en mer utförlig beskrivning av de långsiktiga riskerna med avsiktliga intrång, t.ex. att plutonium ur slutförvaret i framtiden används för att göra kärnvapen med. Detta anser Naturskyddsföreningen och MKG är en viktig fråga för miljöprövningen, men en fråga som varken kärnavfallsbolaget eller myndigheterna historiskt intresserat sig för i tillräcklig utsträckning.

Länk till föreningarnas yttrande finns allra längst ner.

Den 24 oktober skickade myndigheten en begäran om kompletteringar vad gäller ansökan om inkapslingsanläggningen och Clab (Clink). SSM gjorde bedömningen att det också brister i ansökans spårbarhet och tydlighet. Detta tar myndigheten med i sitt yttrande till domstolen.

Innan den 1 november kommer även Kärnavfallsrådets yttrande till mark- och miljödomstolen med kompletteringskrav på ansökan. Domstolen kommer sedan att skicka alla inkomna yttranden till kärnavfallsbolaget för att få dess synpunkter på kraven.

Bakgrund
Våren 2011 skickade SKB in en ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle till Mark- och miljödomstolen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan till SSM delades upp i två delar, en ansökan om ett slutförvar i Forsmark och en ansökan om en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Ansökningarna granskas hos SSM enligt Kärntekniklagen och den inledandande granskningsfasen är nu klar.

Mark- och miljödomstolen granskar ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken och de skickade år 2011 ut en remiss med önskemål om synpunkter på kompletteringar. Idag har SSM skickat sitt remissvar till domstolen.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida ”Yttrande till mark- och miljödomstolen: Omfattande kompletteringsbehov av slutförvarsansökan”, 121029 >>

YTTRANDE TILL SSM

SSM:s yttrande över SKB:s ansökan enligt miljöbalken, skickad till Mark- och miljödomstolen >>

Bil 1. Granskningsrapport Synpunkter på behov av komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – Miljökonsekvensbeskrivningen >>

Bil 2. Granskningsrapport Begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) >>

Bil 3. Rapport Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarsanläggningen >>

Underbilaga 1: Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – konstruktion av undermarksdel >>

Underbilaga 2: Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – fysiskt skydd >>

Underbilaga 3: Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – ledning och styrning >>

Underbilaga 4: Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – information och IT-säkerhet >>

Underbilaga 5: Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – kärnämneskontroll >>

Underbilaga 6: Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – buffert och återfyllning under driften av slutförvarsanläggningen >>

Underbilaga 7: Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall- SR drift kapsel >>

Bil 4: Granskningsrapport SSM:s inledande granskning av långsiktig strålsäkerhet i SKB:s ansökan om tillstånd att uppföra, inneha och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark >>

Bil 5: Lista över remissinstanser >>


KOMPLETTERINGSBEGÄRAN TILL SKB

Begäran om komplettering från delprojekt Slutförvarssystemet (MKB:n): Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 1 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Konstruktion av undermarksdel, 121023 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 1, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Fysiskt skydd, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 2, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Ledning och styrning, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 3, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Information och IT-säkerhet, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 4, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Kärnämneskontroll, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 5, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Frågor om buffertåterfyllnad under drift, 121024 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 6, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen: Information om kapsel, 121023 >> (Handlingen motsvarar bilaga 3, underbilaga 7, i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Begäran om komplettering från delprojekt Granskning långsiktig säkerhet: Samlad rapport, 121029 >> (Handlingen motsvarar bilaga 4 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029) 

Den 24 oktober skickade SSM en begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink), 121024. Läs nyhet om kompletteringen på MKG:s hemsida >> (Handlingen motsvarar bilaga 2 i SSM:s yttrande till Miljödomstolen, 121029)

Här kan du se och ladda ner tidigare kompletteringsbegäranden från SSM >>


Tidigare nyheter

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickat en begäran om kompletteringar om inkapslingsanläggningen till SKB, 121024 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om kompletteringsbehov 120601 >>


Komplettering:
Nyhet om att SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav, 121107 >> 

Nyhet om att SSM skickar ytterligare kompletteringsbegäranden, 121207 >>

Logga in