19 februari 2019 |

SSM ordnade informationsmöte med miljöorganisationerna

Den 19 februari bjöd Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in de tre ideella organisationerna som erhåller statligt stöd via SSM. På mötet presenterade SSM sitt yttrande i miljöbalksprövningen av det nya slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2. SSM informerade även om de feldeponerade avfallet i nuvarande SFR och sin planerade översyn av den Nationella avfallsplanen.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas och Sveriges Energiföreningars riksorganisation, SERO, är de tre organisationer som genom Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, får statligt stöd för att kunna följa de pågående prövningarna om slutförvar för använt kärnbränsle och slutförvar för låg och medelaktivt avfall.  

Den 19 februari höll SSM ett information- och diskussionsmöte med organisationerna där myndigheten bl.a. presenterade sitt yttrande om SFR 2, det nya slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall intill nuvarande SFR i Forsmark. Yttrandet skickades till mark- och miljödomstolen den 17 mars och innehåller SSM:s tillstyrkan om tillståndenligt miljöbalken. SSM anser att ansökan kan godkännas utifrån myndighetens behov om underlag. SSM ser dock en utmaning med hanteringen av tillsynsfrågor kopplade till det befintliga SFR i samband med tillståndsprövningen av nya SFR. SSM:s förhållningssätt är att de problem som identifierats i nuvarande SFR kan hanteras i kommande SFR 2 förutsatt att problemen inte bedöms upprepas i betydande utsträckning. Viktiga granskningsfrågor som SSM presenterade på mötet var frågor om bästa möjliga teknik och osäkerheter i initialtillståndet, dvs första tiden efter det att slutförvaret förslutits. Läs mer om SSM:s yttrande på MKG:s hemsida i en nyhet länkad nedan. 

Under mötet presenterade även SSM sin nyligen framtagna tillsynsrapport av SKB:s underlag gällande de feldeponerade avfallet i nuvarande SFR. I SKB:s sammanställning av det deponerade avfallets innehåll finns mörkerriktmedel från försvaret, vilket ger allvarliga konsekvenser för människan i samband med intrång. SSM delar SKB:s bedömning att avfallet kan behöva återtas, och att de ska ta fram en grundlig plan för hur återtag ska gå till. Kvarstår för SKB är att utreda containrarnas, som avfallet ligger i, hållfasthet. På grund av inläckande grundvatten har de börjat rosta vilket försvårar ett återtag. Se separat nyhet om tillsynsrapporten länkad nedan.  

Övriga punkter under mötet hos SSM rörde ”Planerad översyn av Nationella avfallsplanen”, ”Stöd till miljöorganisationer att arbeta med frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, era och våra erfarenheter från 2018 samt principer för medelsfördelning 2019”, ”Hur involvera miljöorganisationerna i kommande steg i tillståndsprövningen av slutförvarsanläggningen?” samt ”Reviderade föreskrifter”. Under mötets gång samlade SSM även in nedtecknade frågor från deltagarna som kommer presenteras tillsammans med minnesanteckningarna från mötet. 

 

Länkar: 

Agenda för mötet, 190219 >>

Presentationer: 

Om SSM:s yttrande om SFR 2 >>

Om feldeponerat avfall i SFR >>

 Planerad översyn av Nationella avfallsplanen >>

 Stöd till miljöorganisationer >>

 Reviderade föreskrifter >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM meddelar domstolen att ansökan om SFR 2 kan tillstyrkas enligt miljöbalken, 190117 >>

Feldeponerat avfall, 190219 >> 

Fortsatta medel till MKG för 2019, 190208 >>

Logga in