5 oktober 2012 |

SKB planerar första svar på SSM:s krav på kompletteringar om kapseln till årskiftet

Strålsäkerhetsmyndigheten begärde den 13 september att sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, kompletterar sin ansökan med redovisningar av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten. Nu svarar SKB att de avser skicka in strategier och tidsplaner för när frågeställningarna i begäran kan besvaras senast den 31 december.

Strålsäkerhetsmyndigheten befinner sig i den inledande sakgranskningsfasen av kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om ett slutförvar av använt kärnbränsle. I denna fas ser myndigheten över vad som behöver kompletteras i ansökan innan de går vidare i en huvudgranskning. Den 13 september skickade myndigheten en omfattande kompletteringsbegäran om ytterligare redovisningar på ett stort antal punkter om kopparkapseln till SKB. Senast den 31 oktober skulle kompletteringarna eller en tidsplan för framtagandet av kompletteringarna ha inkommit till myndigheten. 

Den 5 oktober skickade SKB ett brev till SSM där de meddelar att de avser svara myndigheten först den 31 december. Anledningen enligt SKB är att de vill vänta in myndighetens yttrande till miljödomstolen den 1 november för att kunna göra en samlad planering av arbetet med samtliga begäranden. Det är alltså SKB:s strategier och tidsplaner för när frågeställningarna kan besvaras som kommer att lämnas in den 31 december.   

Förutom ovan nämnda begäranden skickade myndigheten in en begäran till SKB tidigare i våras med en önskan om kompletterande information angående koppar i syrgasfritt vatten. SKB har endast svarat bristfälligt på denna kompletteringsbegäran och meddelat att nya redovisningar kommer lämnas in i juni 2013.

Här nedan kan du ladda ner SKB:s svar. Du hittar också länken till nyheten om myndighetens begäran om komplettering samt länkar till den tidigare nyheten om komplettering av koppar i syrgasfritt vatten.

 

Länkar:

SKB:s svar angående SSM:s begäran om komplettering, 121005 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM begär kompletterande information angående koppar i syrgasfritt vatten, 120214 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s svar på SSM:s begäran om kompletterande information angående koppar i syrgasfritt vatten, 120416 >> 

Mer information om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >> 

Mer information om hur myndighetens prövningsprocess går till på MKG:s hemsida >>

SSM:s diarienummer SSM 2011/2426 ” Kompletteringar till slutförvarsansökan” med nedladdningsbara filer på MKG:s hemsida >>

Logga in