20 december 2012 |

SKB meddelar svarsdatum rörande kompletteringskrav om MKB, slutförvarsanläggningen och långsiktig säkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under 2012 begärt omfattande kompletteringar bl.a. om slutförvarsansökans miljökonsekvensbeskrivning, MKB, om slutförvarsanläggningen och om slutförvarets långsiktiga säkerhet. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, meddelade i en skrivelse till SSM den 20 december att kompletteringarna kommer att lämnas in vid tre olika tillfällen; den 2 april, i slutet av juni samt i slutet av 2013.

Uppdatering: Den 6 februari 2013 höll SSM ett avstämningsmöte i sak om kapselfrågor för att diskutera planen rörande frågor om kopparkorrosion och andra kapselfrågor. Länkar till nyhet om detta finns nedan.

Kärnavfallsbolaget anger att svar på synpunkter som rör MKB:n, bland annat rörande metodval och platsval, kommer kring den 2 april 2013 då bolaget ska lämna in motsvarande svar till mark- och miljödomstolen.

Bolaget anger att svar på frågeställningar som rör problem med barriärerna av koppar och lera ges antingen i juni 2013 eller mot slutet av året.

Förutom att ange datum för när vissa begärda kompletteringar ska skickas in till myndigheten så klagar också sökanden, SKB, på att myndighetens frågor, särskilt rörande hur slutförvaret ska kunna byggas, är för detaljerade. SKB menar att dessa frågeställningar bör tas upp i ett senare skede av tillståndsprövningen. SKB skriver: ”För att redovisa aktuella resultat och planerat arbete kan SKB avge lägesrapporter. SKB avser att i dialog med SSM under första kvartalet 2013 ta fram lämpliga tidpunkter för sådana rapporter.

 

Länkar: 

SKB:s svar på SSM:s begäranden om kompletteringar rörande slutförvaret och KBS-3 systemet, 121220 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till Mark- och miljödomstolen, 121029 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM begär kompletteringar om kopparkapseln, 120913 >>

På MKG:s hemsida kan du ladda ner alla kompletteringsbegäranden skickade från myndigheten samt sökandes svar >>

Uppdatering:

Länk till nyhet om att avstämningsmötet i sak om kapselfrågor mellan SSM och SKB 130206 >>

Logga in