24 oktober 2016 |

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 24 oktober in sitt bemötande till mark- och miljödomstolen på de synpunkter på slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som lämnats in i Esbo-samrådet under våren 2016. Bolaget fortsätter att avfärda kritik angående den långsiktiga säkerheten och på Tysklands önskan om mer underlag om konsekvenser vid osannolika händelser svarar bolaget att endast närområdet påverkas vid sådana. 

Det är Naturvårdsverket som håller i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/Eu. Under våren inkom synpunkter från Danmark, Finland, Tyskland, Litauen, Lettland och Tjeckien på ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den 24 oktober skickade kärnavfallsbolaget SKB in synpunkterna till mark- och miljödomstolen och bolaget bemötte synpunkterna.

Av de länder och organisationer som lämnade kritiska kommentarer på bolagets val av plats och metod svarade bolaget endast att ”de noterar synpunkten”. Om länderna eller organisationerna ställt en fråga svarar de liksom i den svenska prövningen i sak att de anser ha rätt i sina underlag. Tyskland lämnade synpunkter om att det saknades beskrivningar av olycksscenarier och att de önskade se underlag på engelska om detta. SKB svarar att de anser sin engelska redovisning tillräcklig och att radiologiska effekter för den tyska allmänheten bedöms vara obetydliga, även vid osannolika händelser är det enbart närmiljön som påverkas. Tyskland efterfrågar även regelbundna uppdateringar om den pågående processen i Sverige. Bolaget meddelar att Esbo-samrådet avslutas vid ett tillstånd men att fortlöpande rapportering kommer att ske enligt Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s föredrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall.

I bolagets kompletteringsinlämning den 17 oktober till mark- och miljödomstolen beskrivs det fortsatta Esbo-samrådet (se länk till separat nyhet nedan).  Naturvårdsverket kommer att skicka bolagets bemötanden vidare till respektive land som ingår i samrådet. Dessa får sedan möjlighet att skriftligen följa upp bolagets bemötande och som då även kommer att skickas in till prövningen hos mark- och miljödomstolen.

 

Länkar:

Mail från SKB:s advokat Per Molander, bemötande av synpunkter lämnade i Esbosamrådet, 161024 >> 

Gränsöverskridande samråd avseende mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle, 161024 >> 

Sammanställning av inkomna yttranden, 161024 >> (svenska) 

Sammanställning av inkomna yttranden, 161024 >> (engelska) 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SKB:s bemötande i sak och komplettering 161017 >> 

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160415 >> 

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160205 >>

Logga in