28 april 2011 |

Sjätte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 28 april träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för sjätte gången sedan referensgruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades bland annat Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, förslag att referensgruppen även får en möjlighet att följa upptagen av första delen av prototypförvaret och ett paket från MiniCan-projektet i Äspölaboratoriet. På mötet presenterade SKB ett förslag som skulle möjliggöra att gruppen skulle kunna följa begränsade delar av prototypförvarsupptaget och arbetet med att analysera försöket, samt större delar av MiniCan-upptaget.

UPPDATERING: Minnesanteckningarna från sjätte mötet är klara och finns nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan referensgruppens bildande arbetat för att gruppen skulle följa hela kärnavfallsbolaget SKBs forskning på KBS-metodens barriärsystem av koppar och lera, inte bara försök rörande kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Inför gruppens femte möte den 23 mars föreslog MKG att gruppen skulle få följa bolagets kommande upptag och analys av ett av experimentpaketen i MiniCanförsöket och brytningen av första delen av prototypförvarsförsöket i Äspölaboratoriet. Dessutom vore det intressant att följa det påbörjade arbetet på KTH med att undersöka hur kopparkorrosion påverkas av strålning.

Inför det sjätte mötet hade kärnavfallsbolaget SKB lämnat ett förslag om att referensgruppen skulle kunna följa delar av det pågående upptaget av första halvan av prototypförvaret och upptaget av MiniCan-projektet. Förslaget finns nedan.

Enligt förslaget ska upptaget av prototypförvaret kunna följas av referensgruppen, särskilt de studier av kopparkorrosion som utförts av Bo Rosborg. De är två kapslar som kan tas upp, den första i början av juli och den andra i november. Rosborgs försök har rört korrosionspotentialmätningar på kopparplatta som legat ovanför den kapsel som ska brytas i november. Resultaten från mätningar gjorda under tiden fram till brytningen påbörjats ska publiceras i juni. Av intresse är den speciella bilaga till SKB:s förslag till referensgruppen som skrivits av Claes Taxén, Swerea-Kimab, och som kritiserar möjligheten att dra slutsatser från Rosborgs försök.

SKB:s förslag är att upptaget av Mini-Can-paketet ska kunna följas i sin helhet av referensgruppen. Siren Bortelid Moen från SKB gjorde en presentation av det planerade upptaget med efterföljande analys av Serco Commercial i Storbritannien. Med tanke på att försöket i första hand rör korrosion av gjutjärnsinsatsen i en kopparkapsel är det osäkert hur mycket kunskap om kopparkorrosion som kan fås av de delar som är av koppar. Närvaron av järn påverkar korrosionen av koppar.

SKB har föreslagit att gruppdeltagaren professor Christofer Leigraf, Korrosionslära, KTH, skulle kunna informera gruppen om utvecklingen av försöken om korrosion i en strålningsmiljö som pågår på avdelningen för kärnkemi på högskolan.

På mötet presenterade Christina Lilja, SKB, även ett förslag på hur gruppen skulle kunna lämna kommentarer och synpunkter på rapporter som hanteras inom olika projekt som referensgruppen är kopplad till. Förslaget var även utskickat som ett PM till gruppen före mötet med en kommentarsmall som bilaga. Dessa finns nedan.

Projektledaren Kjell Andersson la slutligen fram ett förslag till referensgruppen om att skriva en vetenskaplig uppsats om gruppens arbete. Mötet ansåg att det var för tidigt för ett sådant arbete men att förslaget kunde tas upp igen när det är möjligt att värdera gruppen arbete.

Presentationerna från mötet finns nedan. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras så fort de blir klara.

 

Länkar:

Dagordningen till sjätte referensgruppsmötet >>

Minnesanteckningar från sjätte referensgruppsmötet >>

Bilaga A ”Dokumentation av synpunkter på rapporter” av Christina Lilja, 110428 >>

Bilaga B ”Minican och prototypförvar” av Kjell Andersson, 110428 >>

Bilaga C ”Minican” av Siren Bortelid Moen, 110428 >>

Bilaga D: Förslag till nya uppgifter >>

SKB:s förslag till referensgruppen om prototyp och MiniCan med bilaga av Claes Taxén >>

SKB:s förslag för kommentarer på rapporter med blankett >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >>

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in