27 november 2012 |

Seminarium 2: Ökande kunskap om djupa borrhål som slutförvarsalternativ

Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet, talade den 27 november på det andra av tre seminarier anordnade i Stockholm och Östhammar av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, från Östhammar. Temat på seminariet var "En djupare slutförvaring? - Två projekt som ökar kunskapen om djupa borrhål som alternativ”. Professor Åhälls huvudpoäng var dels att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark helt har missat att redovisa aktuell kunskap om grundvattenförhållanden på djupet, dels att kunskapsutvecklingen om djupa borrhål som slutförvarsmetod ökar internationellt, och dels att det nu inleds ett svensk grundforskningsprogram för att undersöka berg- och grundvattenförhållanden på djupet.

De båda seminarierna den 27 november var det andra i den seminarieserie som MKG och Oss anordnar senhösten 2012 med viktiga och aktuella frågeställningar inom kärnavfallsområdet. Andra seminariet var alltså ”En djupare slutförvaring? - Två projekt som ökar kunskapen om djupa borrhål som alternativ” med Karl-Inge Åhäll, professor och berggrundsgeolog, som talare. Seminariet anordnades i Stockholm under lunchtid och i Östhammar samma kväll.

Professor Åhäll hade delat upp sin föreläsning i tre delar. I en första del gick han igenom basfakta för slutförvaring av kärnavfall i berggrunden och poängterade att den viktigaste faktorn är valet av deponeringsdjup utgående från att grundvattnet i normal svensk berggrund har en zonering som skiljer deponering på 500 m djup från deponering vid 3-5 km djup. Åhäll menade att en lokalisering på djupet utnyttjar denna zonering som hindrar att vatten rör sig uppåt för att ge en högre miljösäkerhet än vid 500 m. KBS-metoden är därmed beroende av att konstgjorda barriärer ska fungera i hundratusentals år vilket inte är fallet med slutförvaring i djupa borrhål. Professor Åhäll var kritiskt till att detta inte redovisas på rätt sätt i den ansökan för att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnat in. En riktig redovisning och mer kunskap om grundvattenförhållandena på djupet behövs både för att kunna värdera säkerheten för KBS-metoden och för att kunna analysera möjligheterna att slutförvara i djupa borrhål i Sverige.

I en andra del redovisade professor Åhäll det arbete som pågår i USA, Storbritannien, Kanada m. Fl. länder för att ta fram mer kunskap om djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall. Åhäll redovisade långa listor med referenser och poängterade särskilt den utveckling som sker i USA där det statliga energiforskningslaboratoriet Sandia och den renommerade tekniska högskolan Massachussetts Institute of Technology, MIT, arbetar med ett gemensamt pilotprojekt för att demonstrera att djupa borrhål kan vara ett säkert och billigare sätt att slutförvara använt kärnbränsle och annat högaktivt kärnavfall, inklusive plutoniumöverskott från kärnvapen och kärnkraft.

I en tredje del beskrev professor Åhäll det svenska grundforskningsprogrammet ”Swedish Deep Drilling Program” som har tillgång till en nyinköpt borr-rigg för kärnborrning och provtagning ned till 2,5 km djup. Det pågår nu projekt att undersöka berggrunden och grundvattenförhållandena på djupet i den svenska berggrunden (länk nedan). Dessa projekt har inte som mål att undersöka möjligheterna att genomföra slutförvaring in djupa borrhål i Sverige, men den kunskap som tas fram är av intresse även för den frågeställningen. Professor Åhäll har därför på uppdrag av Karlstad universitet skrivit till Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet och påpekat behovet av koordinering av kunskapsinhämtning från de olika projekten så att kunskapen kan användas för att bedöma möjligheterna för slutförvaring med djupa borrhål i Sverige. Skrivelsen finns nedan tillsammans med ett svar från myndigheten.

Nedan hittar du även en länk till professor Åhälls presentation och till mer information om den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål, inklusive en länk till Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande från 1 juni 2012. I yttrandet finns det med delar om redovisningen av alternativ metod, särskilt djupa borrhål, i slutförvarsansökan, inklusive två expertunderlag som bilagor, varav ett av professor Åhäll. 

Komplettering: Samma dag som seminarierna hölls la kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ut en kommentar på sin hemsida där bolagets syn på djupa borrhål åter redovisades (länk nedan). Bolaget upprepar sin syn att det saknas kunskap för att veta om djupa borrhål fungerar. Liksom i ansökan redovisar inte bolaget att den avgörande skillnaden mellan KBS-metoden och djupa borrhål är den zonering av grundvattnet som finns på djupet och som kan göra djupa borrhål mycket säkrare än KBS-metoden. Bolaget anger således helt felaktigt, liksom i ansökan, att endast berget är en barriär i djupa borrhål. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att när kärnavfallsbolaget dessutom säger att det saknas kunskap om olika aspekter av djupa borrhål så beror det på att bolaget själv underlåtit att ta fram den kunskap som behövs – och som bolagets ansvar att ta fram – för att på ett rättvisande sätt kunna jämföra KBS-metoden och djupa borrhål i den pågående prövningsprocessen. Naturskyddsföreningen och MKG har krävt att den kunskapen tas fram i kompletteringsfasen av den pågående miljöprövningen.

 

Länkar:

Karl-Inge Åhälls presentation ”En djupare slutförvaring?” >>

Swedish Deep Drilling Program, SDDP, hemsida >>

Karl-Inge Åhälls skrivelse till SSM om koordinering av kunskap om djupa borrhål, 121129 >>

SSM:s svar på Åhälls skrivelse om koordingering av kunskap om djupa borrhål, 121204 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om djupa borrhål, ”Koncept med svagheter” >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat in sitt yttrande om kompletteringsbehov till myndighet och domstol, 120601 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det första seminariet om kärnavfall, ansvar och kommande generationer, 121115 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det tredje seminariet - om barriärfrågor, 121205 >>

Logga in