28 mars 2021 |

Södermanlands Nyheter: ”Gammalt kärnavfall ger mångmiljonsmäll”

Södermanlands Nyheter, SN, har publicerat en serie nyheter om det på 90-talet feldeponerade historiska avfallet i SFR, förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Avfallet misstänks innehålla radium och plutonium från tidigare civil- och militär forskning och andra aktiviteter, dvs radioaktivt avfall som är långlivat. Kostnaden för att flytta, undersöka, sortera och åter förvara avfallet lär uppgå till 100-tals miljoner kronor. Ingen av de nuvarande ägarna Studsvik AB eller Svafo anser att de ska stå för kostnaden, enligt SN. 

I kärnavfallsbolaget SKB:s förvar för kortlivat radioaktivt driftavfall i Forsmark, SFR, finns 2 844 avfallstunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet. Tunnorna finns i containrar och ett antal kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Detta upptäcktes då företaget Svafo AB, som ansvarar för det historiska avfallet, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguardklassat material och dessutom mörkerriktmedel från försvaret som innehåller den långlivade isotopen radium-226. Eftersom det är osäkert vad som finns i alla tunnorna ska allt som deponerats i SFR skickas tillbaka till Studsvik för sortering och förvaring. 

Södermanlands Nyheter har under helgen 28-29 mars på hemsidan publicerat sex artiklar om problemet med det feldeponerade avfallet i SFR med intervjuer med industrin, myndigheten och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn. Det går att läsa att enbart flytten av avfallet kommer att kosta 60 miljoner kronor. Sedan tillkommer mycket höga kostnader som fortfarande är okända för hantering och på Studsviksområdet och för den nya långsiktiga förvaring som krävs. Ägarna till avfallet är bolagen Svafo AB och Studsvik Nuclear AB men enligt Svafo är det brister av tidigare ägares, det statliga AB Atomenergis, hantering av avfallet som nu lett fram till att avfallet måste återtas. Därför anser Svafo att också kostnadsansvaret är statligt.

Fram till 2017, då lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen) upphörde var det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift, inklusive avfall från det militära programmet, och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik.  Sedan 2017 kommer inga nya medel in i fonden. Vid lagens upphörande hänvisade SSM istället till lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen).

MKG:s kanslichef Johan Swahn säger till SN att denna situation även belyser kärnavfallet i stort. De medel som avsätts till Kärnavfallsfonden, som ska finansiera kärnbränsleförvaret, täcker det kostnader som uppstår när allt går enligt plan – inte mer. ”Det finns ett system med finansiella säkerheter som kan täcka vissa enklare fördyrningar som inte ligger för långt in i framtiden. Kärnavfallssystemet ska vara i drift långt in i andra halvan av detta århundrade. Sena problem kommer framtidens skattebetalare att få stå för”.

 

Länkar:

Södermanlands Nyheter:

”Miljöskulden: Gammalt kärnavfall ger mångmiljonsmäll”, 210327 >> 

[pdf] ”Miljöskulden: Gammalt kärnavfall ger mångmiljonsmäll” 210307 >>

Över sju tusen liknande tunnor finns i Studsvik, 210227 >> 

[pdf] ”Över sju tusen liknande tunnor finns i Studsvik”, 210227 >> 

”Bolagen vill undvika miljonsmällen för kärnavfallet”, 210328 >> 

[pdf] ”Bolagen vill undvika miljonsmällen för kärnavfallet”, 210328 >>

”Miljöorganisation: Blixtbelyser avfallsproblemet”, 210328 >> 

[pdf] ”Miljöorganisation: Blixtbelyser avfallsproblemet”, 210328 >>

”Nya anläggningar krävs på Studsvik: ”Blir rejält tight”, 210328 >> 

[pdf] ”Nya anläggningar krävs på Studsvik: ”Blir rejält tight”, 210328 >> 

”Tunnorna gjorda för att sänkas till havets botten”, 210329 >> 

[pdf] ”Tunnorna gjorda för att sänkas till havets botten”, 210329 >>

Sveriges Radio intervjuar SSM och Svafo, 210404 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall, 201216 >> 

SKB: Lämpligt att ta upp feldeponerat avfall före SFR2, 201130 >>

SSM: Otillfredsställande kärnavfallshantering i Studsvik, 201202 >>

 ”SSM till SKB: Dags att redovisa hur det feldeponerade avfallet ska tas om hand – containar rostar”, 201118 >> 

om feldeponerat avfall i SFR farligare än tidigare trott – rostande containar försvårar återtag, 190219 >>

Logga in