18 februari 2020 |

Riksgälden arbetar med förslag på nya kärnavfallsavgifter – remiss senare i år

Kärnkraftindustrin är enligt finansieringslagen ålagd att vart tredje år upprätta en s.k. Plan-rapport som ska beskriva framtida kostnader som finns för att omhänderta det använda kärnbränslet och annat radioaktivt avfall och för att riva kärnkraftsreaktorerna. Den 1 oktober 2019 lämnade kraftindustrins kärnavfallbolag SKB in beräkningsrapporten Plan-2019 till Riksgälden. 

Riksgälden har granskat Plan-rapporten och bilagor till denna och dessutom begärt kompletteringar av kärnavfallsbolaget. Granskningen ska leda fram till underlag för ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2021-2023. 

Riksgälden ska lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter till regeringen under september 2020 enligt finansieringsförordningen.  Enligt förordningen ska Riksgälden också ge tillståndshavare och andra berörda möjligheter att lämna synpunkter på förslagen. Enligt uppgift till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har myndigheten ännu inte beslutat om en tidsplan för inhämtning av synpunkter i en remissrunda.

Regeringen kommer att besluta om kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2021-2023 mot slutet av 2020.

Ärendenumret för Riksgäldens granskning är RG 09.03.01.2019/717

Länkar:

Nyhet om att Industrin har lämnat Plan 2019 till Riksgälden 191001 >>

Mer information på MKG:s hemsida om kärnavfallsavgifterna >>

Logga in