28 november 2012 |

Protokoll klart från det andra övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt andra övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om myndighetens inskickade yttrande till mark- och miljödomstolen, om den fortsätta tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen och om forsknings- och utvecklingsprogrammet Fud 2013.

Mötet startade med information om SSM:s yttrande till mark- och miljödomstolen och den interna omorganiseringen av SSM:s tillståndsprövningsprojekt. Frågor om skillnader i miljöbalksprövningen kontra kärntekniklagsprövningen togs upp och SSM delade sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, uppfattning att strålsäkerhetsfrågor endast ska regleras på en övergripande nivå enligt miljöbalken. Den närmare prövningen av strålsäkerhetsfrågor ska ske inom ramen för ärenden enligt kärntekniklagen. Enligt SSM omfattar strålsäkerhet: säkerhet, strålskydd, ickespridning och fysiskt skydd.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställer sig undrande över denna inställning hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Enligt praxis ska miljöprövningar enligt miljöbalken täcka alla frågeställningar som kan ge miljöpåverkan. Eftersom Strålsäkerhetsfrågor i allra högsta grad är sådana frågor kommer de att hanteras och värderas av mark- och miljödomstolen.

SKB förklarade också på mötet att de inte avser ge ut någon ny MKB med anledning av de kompletteringskrav som ställts. De kommer istället skicka in separata handlingar, vilket bolaget anser vara den normala hanteringen i miljömål. 

På mötet diskuterades även kärnavfallsbolagets framtagning av nästa forsknings- och utvecklingsprogram Fud 2013 som ska lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 1 oktober 2013. 

Övriga frågeställningar som hanterades var SKB:s syn på tidsplanen för stegvis prövning, PSAR (Preliminary Safety Assessment Report) och påverkan av förändringar i föreskrifter och EU- och IAEA-kontakter. 

Nästa övergripande avstämningsmöte kommer att ske den 26 mars. Innan dess kommer ett avstämningsmöte hållas den 19 december då SKB ges möjlighet att presentera sin framtagna tidsplan för hantering av SSM:s kompletteringsbegäran.

 

Länkar:

Protokoll från det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

SKB:s presentationer på mötet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >>

Tidigare avstämningsmöten i sakfrågor

Första mötet - Om Granskningsprocessen >>

Andra mötet - Om Kopparkorrosion >>

Tredje mötet - Om kriticitet >>

Logga in