24 mars 2006 |

Proposition från regeringen angående finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen angående finansieringen av kärnavfallets slutförvaring. I propositionen föreslås en ny lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärntekniskt verksamhet. Lagen, som ersätter två tidigare lagar, förväntas träda i kraft 1 januari 2008.

Regeringen överlämnade den 21 mars 2006 propositionen med ett lagförslag angående finansieringen av kärnavfallets slutförvaring. Lagförslaget ersätter bland annat den tidigare lagen (1992:1537). I propositionen föreslås en ny lag som bland annat innebär att kärnavfallsavgifter får tas ut för de kostnader som omhändertagande av kärnavfall ger upphov till ända tills det är placerat i slutligt förvar. Avgiftsmedlen ska liksom idag fonderas och för de belopp som inte täcks av fonden ges förbättrade möjligheter att kräva säkerheter.

MKG lämnade i april 2005 >> sitt yttrande över finansieringsutredningens förslag till förändring i betalningssystemet för kärnavfallsprojektet (SOU 2004:125). MKG konstaterar att den slutliga lagtexten i propositionen skiljer sig kraftigt från den lagtext som utredningen föreslog. De frågor som MKG lyfte i sitt yttrande till utredningens betänkande har i stort sett inte har beaktats i den stramare lagförslagstext som föreslås i propositionen. Lagförslaget innehåller skrivningar om möjligheten för regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att bestämma att säkerheter ska ställas för de kostnader som inte ännu täcks av inbetalda avgifter. Det återstår att se om Statens Kärnkraftinspektion (SKI) och regeringen kommer att se till att ekonomisk säkerhet ställs för de osäkerheter i framtida kostnader för kärnavfallsprojektet som finns.


  Läs sammanfattning av regeringens proposition till riksdagen >>

  Läs hela propositionen >>Läs finansieringsutredningens betänkande som Pdf i tre delar:

       Missiv t.o.m. avsnitt 5 >>

       Avsnitt 6 t.o.m. bilagor >>

       Underlagsrapporter >>  Läs MKG:s yttrande till betänkandet som Pdf >>

Logga in