13 december 2012 |

Nyhetsbrev 3/2012

13 december 2012

Nyhetsbrev 3/2012 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 3/2012 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

 

Innehållsförteckning 

* Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning
* Tre kärnavfallsseminarier
* Fler nyheter

 

 

Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning 

Naturskyddsföreningen och MKG har den 13 december kompletterat sitt tidigare inskickade yttrande om kompletteringsbehov av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I det nya yttrandet till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen vill föreningarna att den kopparkorrosionsforskning som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i praktiken sekretessbelagt öppnas upp för granskning. Detta för att kvalitetssäkra vetenskapligheten i forskningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att granska kraftindustrins kärnavfallsbolag:s SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 1 juni in ett yttrande med synpunkter om kompletteringsbehov av ansökan till SSM och mark- och miljödomstolen. I detta yttrande ställde föreningarna bland annat krav på att information som finns i SKB:s sekretessbelagda forskningsdokumentationssystem skulle öppnas för granskning.

Öppen korrosionsforskning
Den 13 december har föreningarna skickat in en komplettering till sitt yttrande. De skriver att det är särskilt viktigt att vissa forskningsförsök som rör kopparkorrosion i syrgasfri miljö inte fortsätter att vara hemliga i denna del av prövningsprocessen. Föreningarna menar att forskningsresultaten behövs för att kunna göra en vetenskapligt korrekt granskning. Föreningarna anser även att SSM bör överväga om det behövs fortsatta studier i myndighetens regi för att ta fram nödvändig kunskap, oberoende av SKB. Föreningarna skriver också att SSM bör begära ut all information som finns i SKB:s system om risker för korrosion på grund av läckströmmar från likströmskablar mellan Sverige och Finland. Slutligen påpekar föreningarna att LOT-projektet i Äspölaboratoriet kan ge viktig kunskap rörande kopparkorrosion som kärnavfallsbolaget inte visat intresse för att ta fram. Många av de krav som föreningarna tar upp i yttrandet är riktat till SSM, men yttrandet har även skickas till domstolen så att de kan följa frågeställningarna. 

Vad händer i prövningen?
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i december tagit beslut om att gå från den ”inledande sakgranskningsfasen” till den ”fördjupade sakgranskningsfasen” av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Dock endast för de områden i ansökan där myndigheten inte väntar på att sökanden, SKB, ska svara på begärda kompletteringar. Myndigheten har under året skickat en rad viktiga kompletteringsbegäranden och kommer fortsätta att göra så kontinuerligt under granskningens gång. Under december månad kommer SSM att skicka ett tjugotal, varav hälften av dem redan skickats. De finns att ladda ner på MKG:s hemsida. Viktiga och i granskningen avgörande frågor som behöver kompletteras enligt SSM handlar om risker för korrosion på kopparkapslarna och problem med den omringade bufferten av bentonit. I samband med att SSM begär kompletteringar ges sökanden möjlighet att ställa frågor till SSM på så kallade avstämningsmöten i olika sakfrågor, t ex kopparkorrosion i syrgasfritt vatten eller kriticitet. Förutom dessa avstämningsmöten med specifika teman har SSM också övergripande avstämningsmöten med SKB. Planen är att ha dessa två gånger per år och det senaste hölls också den 13 november. Mötet handlade om myndighetens inskickade yttrande till mark- och miljödomstolen den 29 oktober och om den fortsatta prövningen enligt kärntekniklagen. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som granskar ansökan om ett slutförvar enligt miljöbalken, har efter den 1 november fått in alla remissvar med synpunkter på kompletteringsbehov. Domstolen har därefter förelagt sökanden, SKB, att senast den 2 april 2013 svara på de inkommande remissvaren.

 

Till nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning, 121213 >>

Till nyhet om att SSM skickar in ytterligare kompletteringskrav, 121207 >>  

Till nyhet om SSM:s och SKB:s tredje avstämningsmöte, om kriticitet, 121115 >>  

Till nyhet om SSM:s och SKB:s andra övergripande avstämningsmöte, 121128 >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

Tre kärnavfallsseminarier

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, i Östhammar arrangerade tre kärnavfallsseminarier under senhösten 2012. De inbjudna talarna presenterade sin syn på viktiga frågeställningar inom kärnavfallsområdet. Varje seminarium anordnades i Stockholm och i Östhammar. På MKG:s hemsida kan du läsa om vad som sades på seminarierna, ladda ner presentationerna som visades samt länka dig vidare till mer information i ämnet. Länka dig till nyheterna här:

Kärnavfall, ansvar och kommande generationer >>
Medverkande: Mats Andrén, professor i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Ökande kunskap om djupa borrhål som slutförvarsalternativ >>
Medverkande: Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet.

Vad händer i kopparkorrosionsfrågan >>
Medverkande: Docent Olle Grinder, PM Technology AB 

Till innehållsförteckningen >>

 

Fler nyheter 

- SKB överklagar SSM-krav på ekonomisk insyn
- SSM-samråd om ändringar i finansieringslag
- Fortsatta medel till MKG för 2013
- SKB-avtal ger äganderätt till forskningsresultat
- SKB skjuter fram byggstart
- MKG:s samrådsinlaga om SFR
- Rundabordsdiskussion hos Kärnavfallsrådet

  

SKB överklagar SSM-krav på ekonomisk insyn

Kraftindustrins kärnavfallsbolag tilldelas medel från Kärnavfallsfonden efter beslut av Stråsäkerhetsmyndigheten, SSM. För att granska om SKB använder fondmedel på ett lagligt sätt har myndigheten den 11 oktober i ett föreläggande begärt ut ett större antal ekonomiska uppgifter än vad som gjorts tidigare år. Bland annat vill SSM ha en tydligare redovisning på projektnivå. SKB vägrar dock lämna ut uppgifterna och överklagar föreläggandet till regeringen. 

Till nyhet om att SKB inte vill lämna ut ekonomiska uppgifter till SSM, 121116>>  

Till innehållsförteckningen >>

 

SSM-samråd om ändringar i finansieringslag

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan hösten 2011 regeringens uppdrag att tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagstiftningen. Myndigheterna ser bland annat över möjligheten att minska statens risk att behöva betala för avfallshantering och rivning av reaktorer. SSM har bjudit in till samrådsmöten för att diskutera arbetet. MKG skickade den 23 november in en skriftlig kommentar där föreningen tar upp ett antal frågeställningar, inklusive frågan om ansvarsgenombrott, hur miljöorganisationer kan erhålla medel ur fonden och möjligheten att använda fondmedel till oberoende forskning.

Till nyhet om MKG:s synpunkter efter SSM:s första samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering, 121123 >>  

Till innehållsförteckningen >> 

 

Fortsatta medel till MKG för 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 28 november MKG ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2013, vilket är samma summa som för 2012.

Till nyhet om att MKG får fortsatt medel för 2013, 121128 >> 

Till innehållsförteckningen >> 

 

SKB-avtal ger äganderätt till forskningsresultat

Inköpsvillkoren för de forskningsuppdrag som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB beställer av högskoleinstitutioner eller konsulter anger att bolaget har äganderätt till alla resultat och att bolaget fritt får disponera, ändra och bearbeta resultaten. Dessutom finns det klausuler i avtalet som MKG menar i praktiken lägger munkavle på forskare att framföra synpunkter som är negativa för företaget.

Till nyhet om SKB:s forskningsavtal ger äganderätt till resultat, 121211 >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

SKB skjuter fram byggstart

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s styrelse tog den 28 november beslut om att flytta fram den planerade byggstarten för det slutförvar för använt kärnbränsle med två år till 2017. SKB kommer de närmsta åren att prioritera den pågående tillståndsprocessen hos myndighet och domstol. 

Till nyhet om att SKB skjuter fram byggstart av slutförvaret, 121128 >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG:s samrådsinlaga om SFR

Kraftindustrins kärnavfallsbolag planerar för att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Bolaget vill göra detta som en utbyggnad av det existerande slutförvaret SFR vid Forsmark. Bolaget bjöd i november in till ett andra samråd inför en ansökan planerad till 2013. MKG, skickade den 7 december in en samrådsinlaga där föreningen lyfter vikten av att det underlag som bolaget tagit fram om platsval ska offentliggöras. MKG begär också ett offentliggörande av utredningar om risker för korrosion från läckströmmar.

Till nyhet om att MKG skickar in synpunkter efter det andra samrådsmötet för SFR 2, 121207 >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

Rundabordsdiskussion hos Kärnavfallsrådet

Den 6 december bjöd Kärnavfallsrådet in utvalda remissinstanser i granskningen av slutförvarsansökan till ett rundabordssamtal. På mötet presenterade rådet sina synpunkter på kompletteringsbehovet av ansökan. En viktig synpunkt rådet framhöll var att det behövs ytterligare underlag gällande den långsiktiga säkerheten, beskrivning och bedömning av metodval, platsval och nollalternativ. En annan handlade om vikten av att idealtillståndet för slutförvaret beskrivs bättre. De inbjudna remissinstanserna erbjöds därefter att presentera sina synpunkter. Det går att ladda ner samtligas presentationer på MKG:s hemsida.

Till nyhet om utbyte av synpunkter om kompletteringsbehov av slutförvarsansökan hos Kärnavfallsrådet, 121206 >>  

 

Till innehållsförteckningen >> 

Till sidans topp >>

Logga in