Nyheter

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2 – utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 oktober skickat in sitt yttrande i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, angående ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Några av de inställningar som föreningarna fram

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har tillsammans med SSM:s f.d. korrosionsexpert uppvaktat energi- och miljödepartementet och presenterat deras analys av kärnbränsleförvarsfrågan.

Ansökan om rivning av Barsebäck är inlämnad och ute på remiss

Barsebäck Kraft AB, BKAB, lämnade den 10 oktober in sin ansökan om tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Ansökan skickades in till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt som i sin tur den 25 oktober skickade ut ansökan på remiss med önskemål om synpunkter på kompletteringsbehov.  

SSM firade 10 år med en nationell strålsäkerhetsdag

Den 1 juli 2008 lades de två tidigare myndigheterna på strålsäkerhetsområdet – Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI – ner och istället bildades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. För att uppmärksamma det tioåriga jubiléet arrangerade SSM en nationell strålsäkerhetsdag i Stockholm den 2 oktober. Dagen innehöll bl.a.

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkter på SFR-2

Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har getts möjlighet att kommentera de synpunkter som inkommit i sak från remissinstanserna efter Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kungörelse av ansökan för ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall SFR-2. Ett par remissinstanser har dock meddelat att de kommer att lämna in sina svar senare.

Ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden

Den 1 september tar Riksgälden över ansvaret i frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter regeringens beslut om flytten sommaren 2017 har Riksgälden förberett inordnandet av uppgifter från SSM.

SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat in Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen. Rapporteringen ska göras i augusti vart tredje år enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom med start 2015.

Översynen av kärntekniklagen förlängs ett halvår

Den utredning som regeringen startade den 29 juni med ett kommittédirektiv om behov av ändringar i kärntekniklagen och kärnteknikförordningen, m.fl, har fått ett nytt slutdatum Slutredovisningen som skulle gjorts till den 1 oktober 2018 är framflyttad till 1 april 2019. 

SSM avslutar SKB:s föreläggande om åtgärdsprogram

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM konstaterar i en granskningsrapport att kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s företagsledning under 2017 och 2018 utvecklat sitt arbetssätt och nu har ett tydligt ägarskap över hela företagets verksamhet inklusive nödvändigt förbättringsarbete.

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019

Kärnavfallsbolaget SKB har fått anstånd om förlängd svarstid beviljat av regeringen. Istället för den 7 januari 2019 kommer bolaget att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.

Logga in