Nyheter

MKG publicerar PM från professor Karl-Inge Åhäll om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har bett professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstads universitet skriva ett PM där han ger sina kommentarer till det seminarium (hearing) om djupa borrhål som Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, anordnade 14-15 mars, 2007.

MKG:s yttrande om friklassning av radioaktivt skrot

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har yttrat sig över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler och byggnader vid verksamhet med joniserande strålning. Yttrandet rör en remiss från våren 2006 men vid den tidpunkten lämnade inte MKG något yttrande.

Transporter av radioaktivt skrot från Sellafield till Studsviks anläggning i Nyköping

Denna nyhet är uppdaterad. Gå till den uppdaterade nyheten >>

Studsvik Nuclear AB i Nyköping tar emot radioaktivt skrot från andra länder för att ta bort en del av radioaktiviteten. Metallen ska sedan friklassas och säljas på den kommersiella marknaden.

MKG höll årsmöte den 6 maj 2007

Den 6 maj höll MKG sitt tredje årsmöte sen föreningen bildades. Mötet hölls i Stockholm.

Till styrelse för föreningen, att verka fram till kommande årsmöte, valdes:

Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Uppsala län, tillika MKG:s ordförande.
Ylva Lundh, personlig ersättare.

SKI och SSI slås samman

Regeringen föreslår en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, från den 1 april 2008.

Förstudie till KASAM:s genomlysningsprojekt klar

Kjell Anderson, Karita Research, har på uppdrag av Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, nu slutfört en förstudie till KASAM:s projekt "Genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet" .

MKG:s yttrande om SSI:s förslag till föreskrifter om deponering av lågaktivt avfall i markförvar

MKG har yttrat sig över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, förslag till föreskrifter och allmänna råd om uppförande och drift av markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall.

Granskning av slutförvarsansökan avbryts

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar beskedet från Statens strålskyddsinstitut, SSI, att myndigheten avbryter granskningen av kärnkraftsindustrins, SKB:s, ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall. Ansökan är för dålig och den borde dessutom av juridiska skäl aldrig ha lämnats in.

MKG:s kommentar angående KASAM-seminarium om djupa borrhål den 14-15 mars

Den 14-15 mars anordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om djupa borrhål. På seminariet framkom uppgifter som visar att borrindustrin har kommit långt och ser inga hinder i att borra till de djup som det handlar om. Inte heller bergspänningar som kan skada hålet ses som ett problem.

Gör en oberoende utredning om djupare borrhål för kärnavfall!

Kärnkraftsindustrin har trots krav från regering och myndigheter inte seriöst undersökt alternativet med tio gånger djupare borrhål för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall. Det framgick på ett seminarium om slutförvaring av kärnavfall.

Logga in