11 december 2008 |

Ny utredning för att modernisera lagstiftningen inom strålskydds- och kärnteknikområdet

På regeringens uppdrag genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare i år en analys av behovet av en översyn av lagstiftningen inom kärnteknik- och strålskyddsområdet dvs inom strålsäkerhetsområdet. Arbetsgruppen på myndigheten kom fram till att en översyn är nödvändig. Den 11 december utsåg regeringen Ingvar Persson, som tidigare var chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion, SKI, till särskild utredare för en utredning som ska vara klar i slutet av 2009.

Den 1 juli 2008 slogs Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI, samman och Strålsäkerhetsmyndigheten bildades. För att ytterligare stärka strålskyddet och kärnsäkerheten har regeringen nu beslutat att utse en särskild utredare med uppgift att se över lagstiftningen inom området. Regelverket behöver moderniseras och anpassas till de nya förutsättningarna.

Utredaren Ingvar Persson ska senast den 22 december 2009 lämna sitt förslag till regeringen. I utredningsdirektivet står bland annat att ”arbetet ska bedrivas i nära samverkan med berörda myndigheter samt näringsliv och miljöorganisationer.”

Nyhet på regeringens hemsida >>

Utredarens direktiv från regeringen >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Strålsäkerhetens utredning >>

Logga in