29 januari 2021 |

Miljöministern försvarar prövningen av kärnbränsleförvaret i riksdagen

Riksdagen höll den 29 januari 2021 en interpellationsdebatt om kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Joar Forsell (L) och Alexandra Anstrell (M) som ställde frågor till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) med kritik som främst handlade om den upplevd långsamma behandlingen av ansökan.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskade under 2011-2017 ansökningarna om ett förvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Under 2018 avstyrkte domstolen i ett yttrande till regeringen ansökan med hänvisning till att det fanns risker kopplade till kopparkapselns och förvarets långsiktiga säkerhet. SSM tillstyrkte ansökan. Regeringen gav sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, möjlighet att komplettera ansökan i de frågor som domstolen saknade, dvs frågor som rör kopparkapslens långsiktiga integritet. Kompletteringen kom in våren 2019 och har remitterats både till remissinstanser och allmänhet.

Under tiden har regeringen även förberett ändringar i kärntekniklagens reglering av sistahandsansvaret efter förslutning av ett förvar för radioaktivt avfall. Riksdagen röstade ja till föreslagna ändringarna juni 2020 och de trädde i kraft den 1 november 2020.

Riksdagen höll den 29 januari 2021 en interpellationsdebatt om kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det var Joar Forsell (L) och Alexandra Anstrell (M) som ställde frågor till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) med kritik som främst handlade om den upplevd långsamma behandlingen av ansökan. I debatten försvarade ministern den demokratiska processen. Hon sa: ”Regeringen upprepar därmed inte det arbete som myndigheten har gjort, men kompletterar det som domstolen lämnade till regeringen att komplettera och svara för att beslutet är förankrat och kan tas i enlighet med vårt demokratiska system.”

Miljöministern har förståelse för och instämmer med de som säger att den generation som dragit nytta av elproduktionen också ska se till så att avfallet tas om hand. Dock poängterar hon att man måste vara säker på att avfallet inte påverkar kommande generationer. Beredningen av ärendet fortsätter och är prioriterat. 

Ministern berättar att Miljödepartementet frågat Naturvårdsverket om det behövs ett kompletterande Esbo-samråd av kärnavfallsbolagets komplettering från 2019. Hon berättar även om kritiken som riktats mot valet av kopparkapslar och risken för den långsiktiga säkerheten, från Kärnavfallsrådet, KTH-forskare och miljöorganisationer. Regeringen inväntar rapport från SSM om deras granskning av kärnavfallsbolaget SKB:s LOT-försök, och vars innehåll kan vara avgörande för förståelsen för kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet.

Om inte sökanden, SKB, kan visa att kopparkapseln har en tillräcklig förmåga att innesluta kärnbränslet på lång sikt, blir det svårt för regeringen att ta beslut om ett förvar. Om SKB får ett nej har bolaget ett fortsatt ansvar att hantera och planera för ett kärnbränsleförvar. Regeringen har möjlighet att styra kärnavfallsbolagets inriktning genom att kommentera och besluta om bolagets forskning- och utvecklingsplan, Fud.

 

Länkar:

Här kan du se interpellationsdebatten med Isabella Lövin från den 29 januari 2021 >> 

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

Här kan du följa regeringsprövningen på MKG:s hemsida >>

Logga in