13 december 2012 |

Naturskyddsföreningen och MKG vill ha en öppen kopparkorrosionsforskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Yttrandena gäller krav på kompletteringar av ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark. I yttrandet vill föreningarna att SSM ser till att viss kopparkorrosionsforskning som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i praktiken sekretessbelagt öppnas upp helt och hållet för granskning. Detta för att kvalitetssäkra vetenskapligheten i forskningen och bolagets redovisning av forskningen.

Uppdatering: SSM:s svar på MKG:s inskickade yttrande finns att ladda ner nedan. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, prövar sedan våren 2011 enligt kärntekniklagen kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan är även inlämnad till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt miljöbalken. Myndigheten och domstolen har skickat ut ansökan på remiss för att få synpunkter på om ansökan är komplett nog för att kunna kungöras. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den juni 2012 in ett yttrande med krav på kompletteringar till myndigheten och domstolen.

Den 13 december har Naturskyddsföreningen och MKG skickat in en komplettering av sitt yttrande. MKG följer SKB:s arbete med att ta fram kunskap om korrosionsprocesser för koppar i syrgasfritt vatten. Det mesta av detta arbete är dock sekretessbelagt av SKB. I yttrandet från den förste juni ställde föreningarna som ett krav på komplettering att den information som finns i kärnavfallsbolagets forskningsdokumentationssystem skulle öppnas upp för granskning.  I det kompletterande yttrandet, i första hand riktat till SSM, påpekar föreningarna att det är särskilt viktigt att vissa forskningsförsök som rör kopparkorrosion i syrgasfri miljö inte fortsätter att vara hemliga i denna del av prövningsprocessen. Föreningarna anser även att myndigheten bör överväga om det behövs fortsatta studier i myndighetens egen regi för att ta fram nödvändig kunskap.

Föreningarna anser även att SSM bör begära ut all information som finns i SKB:s forskningsdokumentationssystem om risker för korrosion på grund av läckströmmar. Dessa läckströmmar kommer från elöverföringen med likströmskablar mellan Sverige och Finland, och passerar i närheten av den platsen för det planerade slutförvaret. Kärnavfallsbolaget har enligt uppgifter till MKG genomfört ett flertal studier av denna fråga som inte redovisats offentligt.

Slutligen kritiserar föreningarna SKB:s beslut om att fördröja upptaget av experimentpaketet LOT S2 samt hemlighållandet av forskningsresultat från experimentpaketet LOT A2. Dessa experiment pågår i Äspö-laboratoriet och kan ge viktig information om hur koppar i verkligheten beter sig i en syrgasfri miljö.

Föreningarna uppmanar i yttrandet mark- och domstolen att följa de frågeställningar som tas upp i det kompletterande yttrandet.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s komplettering – om tillgången på viktiga dokument rörande kopparkorrosionsforskning, 121213 >> 

Uppdatering:
Svar från SSM, 121214 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >>

Tidigare nyheter om kopparkorrosion listade på MKG:s hemsida >>

Logga in