18 december 2008 |

MKG:s problembeskrivning inför framtagandet av en nationell plan för allt radioaktivt avfall

Regeringen gav tidigare i höst Strålsäkerhetsmyndigheten uppdraget att ta fram en nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall. För att stödja arbetet har myndigheten bildat en samverkansgrupp där Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ingår. I ett första steg i arbetet gör myndigheten en kartläggning över de problem som kan finnas inom kärnavfallsområdet. MKG har nu lämnat in sin problembeskrivning som stöd för myndighetens fortsatta arbete. I problembeskrivningen lyfter föreningen många av de problemställningar som miljöorganisationerna arbetat med under många år men som den gamla myndigheten Statens kärnkraftinspektion, SKI, inte velat hantera. En viktig fråga är behovet av från industrin oberoende forskning inom kärnavfallsområdet. En annan är att åtgärda de brister som orsakats av SKI:s kärnavfallsavdelning historiskt varit en okritisk förespråkare av kärnkraftsindustrins KBS-projekt. Detta uppmärksammades tydligt av Riksrevisionsverket redan 1995 och MKG
menar att förhållandet har påverkat slutförvarsfrågan negativt.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lyfter i rapporten upp följande problemställningar:

1. Problem med övergripande ansvarighetsfördelningen
2. Problem med myndighetens oberoende och ifrågasättande roll
3. Problem med industrins låsning till den ursprungliga svenska "lösningen" av slutförvarsfrågan
4. Problem med ansvar för forskning och utveckling
5. Problem med hur medlen ur kärnavfallsfonden används
6. Problem med för lite resurser till Strålsäkerhetsmyndigheten
7. Problem med avsaknad av samhälleliga mål för slutförvaring
8. Problem med att lagstiftningen inom det kärntekniska området inte är anpassad till moderna mål att uppnå hållbar utveckling
9. Problem med att modellering går före verklighet
10. Problem med kunskapsnivån om de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden
11. Problem med kontroll av industrins forsknings- och utvecklingsarbete
12. Problem med kunskapsnivån om alternativa metoder
13. Problem med kunskapsnivån om alternativa platser
14. Problem med kunskapsnivån om kärnvapenspridningsproblem med slutförvar
15. Det finns problem med att se till att kollektivdoser från diffusa utsläpp och strålningspåverkan på hela ekosystem tas med i säkerhetsanalyser för ett slutförvar
16. Problem med kunskap om det historiska radioaktiva avfallet
17. Problem med brist på kunskap om exporterat avfall
18. Problem med att bedöma kostnaderna för kärnavfallshanteringen

Till probleminventering lägger MKG två bilagor, en utredning av SKI: s kärnavfallsavdelning från Riksrevisionsverket 1995 och en SKI-rapport med de rekommendationer som aktörsgruppen i DIALOG-projektet lämnade 1993. Alla dokument finns nedan.

Komplettering: Statens kärnkraftsinspektion, SKI, svarade på Riksrevisionsverkets kritik genom att skiva en skrivelse till Miljödepartementet. Skrivelsen finns nedan.

Komplettering 090102: Den förre avdelningschefen på Statens
kärnkraftsinspektion, SKI, har i början av januari skickat ett brev med
synpunkter på MKG:s problembeskrivning till Strålsäkerhetsmyndigheten. MKG
har i ett brev till myndigheten i mars lämnat sina synpunkter på de frågor
Sören Norrby tar upp i sitt brev. Breven, och även de rapporter som nämns i
skriftväxlingen finns att ladda ner nedan.

Komplettering 090428: I arbetet med att ta fram en nationell plan för allt
radioaktivt avfall har strålsäkerhetsmyndigheten under våren tagit fram ett
utkast till åtgärdsprogram åtgärdsplan för Slutförvaring och mellanlagring
av radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk verksamhet och för radioaktivt
material som oavsiktligt hamnar på drift utan kontroll i samhället. Utkastet
behandlades på ett möte med samverkansgruppen 090428. Myndigheten önskar in
synpunkter på utkastet senast 090508.

MKG:s problembeskrivning inför framtagandet av en nationaell plan för alt radioaktivt avfall >>

Bilaga 1. Kärnavfallsprogrammet - Producentansvar och statlig tillsyn - Riksrevisionsverket rapport RRV 1995:22.pdf >>

Bilaga 2. DIALOG-projektet: Aktörsgruppens slutrapport, SKI Teknisk Rapport 93:34 >>

MKG:s nyhet om att Strålsäkerhetsmyndigheten ska ta fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall >>

SKI:s svar på Riksrevisionsverkets kritik 950619 >>

Komplettering 090102:
Sören Norrbys brev till SSM 090102 >>

MKG:s synpunkter på Sören Norrbys brev 090302 >>

Rapporten SOU 1996:73 Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet, Volym 1 – En
granskning >>

Rapporten SOU 1996:73 Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet, Volym 2 –
Faktaredogörelser >>

SKI PM 04:03 Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet – En granskning (SOU
1996-73). Uppföljning av rekommendationer riktade till SKI >>

Komplettering 090428:
Strålsäkerhetsmyndighetens inbjudan till möte med samverkansgruppen 090428

Strålsäkerhetsmyndighetens utkast till åtgärdsprogram till mötet med samverkansgruppen 090428 >>

Logga in