17 maj 2006 |

MKG och SNF på konferensen VALDOR 2006

Konferensen VALDOR 2006 pågick i Stockholm 14-18 maj 2006. VALDOR står för Value in Decisions On Risk. På konferensen gav Johan Swahn från MKG och Mikael Karlsson från SNF den 17 maj en presentation under titeln ”Nuclear Waste, Risks and Sustainable Development”.

I presentationen tar Mikael och Johan bland annat upp en rad risker vid hantering och slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle. Det finns risker med att kärnavfallet är radioaktivt både innan slutförvaring och efter slutförvaringen. Ett slutförvar måste vara säkert för människa och miljö i mer än 100 000 år. Även frågeställningar som är kopplade till alternativa val av slutförvarsmetod och plats lyfts i presentationen.

Presentationen avslutas med slutsatsen att den slutförvarsteknik som kärnkraftsindustrin förespråkar inte är i linje med de tre principerna för begreppet hållbar utveckling — förorenaren betalar, försiktighetsprincipen och principen om allmänhetens deltagande. De konstaterar också att alternativa platser och metoder är i stort behov av att utredas.

Johan Swahn från MKG och Mikael Karlsson från SNF presenterade sin artikel under VALDOR konferensen.För mer information:
Läs Johan Swahns och Mikael Karlssons artikel och presentation från VALDOR 2000-konferensen.

 Artikel >>


 Presentation (OH) >>

Logga in