27 oktober 2004 |

MKG bildat

Samarbetsorganisationen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG bildades den 27 oktober 2004 och inledde sin verksamhet i januari 2005.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är en förening med Fältbiologerna, Svenska naturskyddsföreningen, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, samt Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar som medlemmar. MKG har som syfte "att verka för den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa lösningen för omhändertagande av avfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige"

Lite historik

Bildandet av MKG är resultatet av lokala och nationella miljöorganisationers mångåriga engagemang i kärnavfallsfrågan som inleddes i början av 1980-talet.

1990 tog Statens kärnkraftinspektion initiativ till ett dialogprojekt för att finna modeller för hur allmänhetens och miljöorganisationers intressen skulle kunna tillvaratas i kärnavfallsprocessen. Slutrapporten från projektet föreslog en rad åtgärder till förbättringar, varav en var att miljöorganisationerna skulle få möjlighet till ekonomiskt stöd för att delta och granska projektet.

I och med att miljölagstiftningen skärptes och det ställdes krav på att miljökonsekvensbeskrivningar skulle ingå i tillståndsansökningar, fick kravet på ekonomiskt stöd till miljöorganisationer nytt berättigande. Hösten 2003 utarbetade miljödepartementet ett förslag till lagändring som skulle göra det möjligt för miljöorganisationer att söka pengar direkt ur Kärnavfallsfonden och det förslaget fick stöd av de flesta tunga remissinstanserna, dock inte av kärnkraftsindustrin och deras avfallsbolag SKB AB. Lagändringen antogs och trädde i kraft 2004, vilket möjliggjorde även för mindre miljöorganisationer att samarbeta och söka gemensamma pengar för sitt arbete.

Miljöförbundet Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen har bildat föreningen Miljörörelsens kärnavfallssekretariat som också finansieras med medel ur Kärnavfallsfonden.

Logga in