28 april 2005 |

Miljödomstolen anser att kärnkraftverk inte klarar miljöbalkens krav

Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt yttrade sig den 28 april om Ringhals AB:s ansökan om att öka effekten vid kärnkraftverket. Domstolen har miljöprövat verksamheten vid kärnkraftverket i sin helhet och fann att det fanns förhinder att bifalla ansökan. Domstolen avslog dock inte ansökan utan konstaterade att målet enligt miljöbalken ”rör även att annat allmänt intresse av synnerlig vikt” och skickade därför målet vidare till regeringen för prövning. Miljödomstolen motivering för detta var “att den betydelse elproduktionen i Ringhals kärnkraftverk har för Sveriges elförsörjning rimligtvis får bedömas vara ett sådant allmänt intresse av synnerlig vikt som avses i lagrummet och som står mot miljöintresset”.

Miljödomstolen stöder domen på miljöbalkens 1 kap. 1 § om att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I domen hänvisar man även avslaget till försiktighetsprincipen i den meningen att osäkerheten i beslutsunderlaget inte ska gå ut över allmänheten utan bör istället drabba verksamhetsutövaren.

På tre punkter säger miljödomstolen att kärnkraften att Ringhals inte klarar miljöbalkens krav – kärnbränsleavfallet, säkerheten och hushållningen med energi.

När det gäller kärnavfallet skriver domstolen att det är "tveksamt om det är förenligt med miljöbalkens intentioner och bestämmelser om ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle att ge tillstånd till en verksamhet som genererar avfall av den karaktär det här är fråga om". Domstolen konstaterar att det ännu inte finns något beslut om hur kärnavfallet skall slutförvaras. Det finns "inga garantier för att den i [av SKB kommande] ansökan presenterade lösningen för slutligt omhändertagande av kärnavfallet verkligen kommer till stånd".

Miljödomstolen anser även att säkerhetsaspekterna vid en eventuell olycka vid Ringhals inte är redovisad i enlighet med miljöbalkens krav. Domstolen finner att risken för skada vid en allvarlig radiologisk olycka är så stor nog att verksamheten enligt miljöbalken endast får bedrivas om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

Även energihushållningen på Ringhals får underkänt enligt miljöbalken eftersom så mycket av den energi som omvandlas hamnar i havet med kylvattnet. Miljödomstolen finner att utsläppet av de energimängder det är fråga om innebär en sådan skada eller olägenhet att verksamheten får bedrivas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

Om regeringen bifaller ansökan kommer miljödomstolen senare att sätta upp villkor för verksamheten. Regeringen skulle nu kunna ta chansen att visa att man menar allvar med avvecklingsplanerna och stoppa utbyggnaden av den svenska kärnkraften. Den vanligaste bedömningen är dock att regeringen så småningom kommer att tillstyrka Ringhals ansökan. Argumentationen bakom ett sådant regeringsbeslut blir säkert intressant läsning och beslutet kommer att påverka avfallsbolaget SKB AB i dess arbete med den fortsatta MKB-processen kring slutförvarsprojektet.

Även utbyggnaden av kärnkraftverken i Oskarshamn och Forsmark kommer att prövas av miljödomstolen. Det ska då bli intressant att se om domstolen även tar in miljöproblemen med uranbrytning och att kärnkraften använder ändliga resurser i sin bedömning.

Regeringen beslutade den 20 oktober 2005 att ge miljötillstånd för Ringhals kärnkraftverk. I beslutet argumenterar dessutom regeringen emot miljödomstolen i de tre frågor som domstolen använd för att avstyrks tillstånd.

Miljödomstolen dömde sedan i frågan den 22 mars 2006 och satte då som villkor ett prövotidsförordnande. Det innebar att Ringhals fick fem år på sig för att utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna att uppnå samma standard vad gäller säkerhet och strålskydd som ett nytt kärnkraftverk. Detta villkor överklagade Ringhals till Miljööverdomstolen (se länk nedan).

 Miljödomstolens yttrande >>

 Regeringens tillståndsbeslut 2005-10-20 >>

 Miljödomstolens deldom 2006-03-22 >>

Läs mer om prövningen i Miljööverdomstolen >>

Logga in