8 november 2012 |

Kärnavfallsrådets seminarium om kärnavfall – börda eller en resurs?

Den 8-9 november arrangerade Kärnavfallsrådet ett internationellt seminarium med den övergripande frågan om använt kärnbränsle är en börda eller en resurs för framtida generationer. På seminariet talade professorer och sakkunniga från bl.a. USA, Frankrike, Japan och Sverige.

Kärnavfallsrådet är regeringens rådgivande organ med uppdrag att ge regeringen råd inför beslutet om slutförvaring av kärnavfall. Den 8-9 november anordnade rådet ett seminarium om använt kärnbränsle ska ses som en börda eller en resurs för samhället. Talare under seminariet var professorer från kärnfysiska-, filosofiska- och historiska avdelningar samt representanter från USA:s motsvarighet till Kärnavfallsrådet, det internationella atomenergiorganet IAEA och det japanska atomenergiorganet JAEA.

På mötet presenterades olika tankar om att återanvända det använda kärnbränslet i nya typer av reaktorer, de som brukar benämnas fjärde generationens kärnkraft. Om en del av den energi som omvandlas i reaktorerna används för att bestråla långlivade ämnen i avfallet kan den tid avfallet måste isoleras från människa till miljö minskas, från hundratusentals år till tusentals år. Det är dock osäkert om tillräckligt stor andel av avfallet kan omvandlas för att allt avfall ska bli kortlivat. Samtidigt produceras betydligt större mängder kortlivat och långlivat medelaktivt avfall.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att de presenterade formerna av fjärde generationens kärnkraftssystem inte är miljömässigt hållbara efter som alla de miljörisker som finns med dagens kärnkraft finns kvar, om än i minimerad form. Som exempel blir kärnkraft inte hållbar bara för att det produceras lite mindre farligt avfall. Avfallsproduktionen i sig gör den ohållbar.

MKG menar att om världens framtida energisystem kan fungera med effektivare energianvändning och förnybar energi så finns det inget självändamål med att använda kärnkraft som är mindre hållbar. Om det visar sig att det inte finns något sätt att på ett säkert sätt slutförvara högaktivt kärnavfall/använt kärnbränsle, inte ens i djupa borrhål, så går det att använda s.k. transmutationsteknik även utan framtida kärnkraft, t ex med acceleratorsystem, för att göra avfallet mindre långlivat och mindre farligt. Det kommer ändå att behövas slutförvar för det avfall som produceras och det skulle kunna placeras i djupa borrhål.

 

Länkar:

Program från seminariet>>

Information på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Kärnavfallsrådets nyhetsbrev om seminariet >> 

Seminariets presentationer som pdf:er (läggs ut allt eftersom de publiceras):

- Spent fuel – waste or resource? A perspective from the IAEA” av Magnus Vesterlind, Section Head, Waste and Environmental Safety, International Atomic Energy Agency, IAEA >> 

- ”New reactor technology. The current status of research” av Janne Wallenius, professor in reactor physics, KTH
Del 1 >>
Del 2 >> 

- Intergenerational justice and its policy implications for nuclear waste management” av Behnam Taebi, assistant professor of philosophy at Delft University of Technology >> 

- The NUWASTE project” av Gene Rowe, U.S. Nuclear Waste Technical Review Board >> 

- Japan’s prospects of spent fuel recycle and disposal after Fukushima” av Shigeo Nomura, executive director of JAEA, president of AESJ >> 

- Why recyckling the actinides is a key step towards sustainability?” av Christophe Poinssot, head of Radio Chemistry & Processes Department, professor at the National Institute for Nuclear Science & Technology, France >>

- ”Uranium from Africa and the Power of Nuclear Things” av Gabrielle Hecht, professor, Department of History, Univeristy of Michigan >>

- Recycling of nuclear waste – a matter of technology only?” av Ane Håkansson, professor in Applied Nuclear Physics, Uppsala University >>

- ”Nuclear power as as solution to climate change? Potential consequences of global up-scaling” av Fredrik Hedenus, Chalmers University of Technology >>

- ”Why fuel cycle choices will vary with time” av Charles W Forsberg, executive director, MIT Nuclear Fuel Cycle Project >> 

”Reflections – what has been heard?”
av Hannu Hänninen, professor at Helsinki University of Technology >>
- av Lars Löfquist, department of theology, Uppsala University >>

Logga in