29 juni 2010 |

Kärnavfallsrådets rapport från kopparkorrosionsseminariet klar

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Expertutlåtandena från workshopen har tidigare redovisats, men nu har den fullständiga rapporten från seminariet publicerats. Liksom tidigare konstaterats finns det ett tydligt behov av mer forskning för att förstå hur koppar korroderar i en slutförvarsmiljö. Samtidigt med rapporten publicerade rådet några yttranden efter seminariet, bland annat ett särskilt yttrande från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Setharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Temat på Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga workshop den 16 november 2009 var kopparkorrosion. Intresset var stort och huvudfrågan som ställdes var om koppar kan korrodera korroderar koppar i vatten i en syrgasfri miljö? Frågan kan vara viktig eftersom huvudtanken med att slutförvara använt kärnkraftsbränsle i kopparkapslar på 500 meters djup i berget är att koppar ska vara inert i frånvaron av syre. Om kärnavfallsbolaget SKB har missat en viktig kopparkorrosionsprocess kan det vara avgörande i bedömningen om slutförvarsmetoden är säker eller inte.

Frågan om koppar kan korrodera med andra processer än de SKB räknar med har uppmärksammats främst av forskare på KTH, bl a Peter Szakálos och Gunnar Hultquist. På workshopen gjorde de presentationer, liksom kärnavfallsbolaget SKB:s experter. Dessa redovisas i rapporten.

Redan i januari i år kom de fyra inbjudna internationella korrosionsexperterna med sina utlåtanden efter mötet. De utlåtandena gav inget entydigt svar på frågan och när Kärnavfallsrådet skrev om kopparkorrosion i februari i sin lägesrapport var rådet tydliga med att det behövdes mer forskning för att klargöra frågan. Detta ledde bland annat till att kärnavfallsbolaget SKB satte igång ett särskilt kopparkorrosionsprojekt med en tillhörande referensgrupp.

När Kärnavfallsrådet sammanfattar slutsatserna från workshopen listar de ett antal frågeställningar som måste besvaras, både vad gäller kopparkorrosion i syrefritt rent vatten och om hur processen påverkar korrosionen i en slutförvarsmiljö.

Samtidigt som Kärnavfallsrådet publicerar rapporten från seminariet redovisar de några yttranden som inkommit efter seminariet. Ett är från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Setharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och detta yttrande diskuterades i en separat nyhet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att frågan om hur kopparkorrosion i en syrefri miljö kan påverka slutförvarets långsiktiga säkerhet fortfarande inte är tillräckligt utredd. Kärnavfallsbolaget SKB anser sig kunna visa att även om korrosionsprocessen finns, så påverkas inte slutförvarets säkerhet. Men det saknas fortfarande långtidsförsök i en simulerad slutförvarsmiljö och resultaten från försöken i berglaboratoriet i Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk är tvetydiga.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är av yttersta vikt att kärnavfallsbolaget SKB får klarhet i hur koppar korroderar i en verklig slutförvarsmiljö och inte endast i modeller i säkerhetsanalysen som förmodligen inte tar hänsyn till alla kopparkorrosionsprocesser. Detta måste göras innan en ansökan om att få bygga ett slutförvar lämnas in

Länkar:

Kärnavfallsrådets rapport "Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments" från kopparkorrosionsworkshopen 2009-11-16

Länk till rapporten på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Mer om kopparkorrosionsworkshopen på Kärnavfallsrådets hemsida med bland annat yttranden inkomna efter workshopen  >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det särskilda yttrande från KTH-professorerna Leygraf och Setharaman 2010-06-28 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium 2009-11-16 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om de internationella experternas utlåtanden efter workshopen 2010-01-18 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2010-02-14 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG har skickat ett brev med synpunkter på SKB:s kopparkorrosionsforskning 2010-06-23 >>

Logga in