31 oktober 2012 |

Kärnavfallsrådet yttrande om komplettering av slutförvarsansökan skickad till mark- och miljödomstolen

Regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 31 oktober skickat in sitt remissvar till mark- och miljödomstolen. I yttrandet ger Kärnavfallsrådet sina synpunkter på vad som behöver kompletteras i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Rådet anser att ansökan i sitt nuvarande skick saknar så pass mycket information att den inte kan prövas på ett meningsfullt sätt.

Liksom Naturskyddsföreningen och MKG samt Strålsäkerhetsmyndigheten anser Kärnavfallsrådet att slutförvarsansökan bör kompletteras på en rad viktiga och avgörande frågor. För att kunna uppfylla miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningen bör ansökan kompletteras med avseende på den långsiktiga säkerheten, beskrivning och bedömning av metodval, nollalternativet och vad som ligger till grund för SKB:s val av plats. De bilagor som beskriver plats och metodval bör också, enligt Kärnavfallsrådet och övriga remissinstanser, ingå i MKB:n. Kärnavfallsrådet skriver i sitt remissvar ”Andra jämförbara sätt att ta hand om det använda kärnbränslet bör beskrivas av SKB. Detta gäller i synnerhet alternativen djupa borrhål som bör uppdateras med forskningsrön från ny och pågående forskning...”.

Vad gäller den valda metoden KBS-3, så vill Kärnavfallsrådet se mer utredningar om den långsiktiga hållfastheten av bentonitleran (som ska omringa kopparkapslarna) och hur de påverkas av ojämn vattentillförsel i berget samt höga temperaturer. Kärnavfallsrådet anser även att konsekvenser av krypning och korrosion ska beskrivas i kapselns säkerhetsfunktioner.

Kärnavfallsrådet tar även upp frågan om finansiering i sitt remissvar. De anser att en redovisning bör ingå i ansökan om vilka möjligheter som finns för att fullfölja slutförvarsprojektet i händelse av att medlen i Kärnavfallsfonden inte skulle räcka till.

Du kan ladda ner Kärnavfallsrådets yttrande nedan. Där hittar du också länkar till nyheter om Strålsäkerhetsmyndigheten samt Naturskyddsföreningen och MKG:s redan inskickade remissvar om kompletteringsbehov.

 

Bakgrund
Våren 2011 skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in en ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle till Mark- och miljödomstolen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Mark- och miljödomstolen granskar ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken och de skickade år 2011 ut en remiss med önskemål om synpunkter på kompletteringar. Sista datumet för remissen var den 1 juni 2012, men Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten fick remisstiden förlängd till 1 november 2012. Den 30 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten in sitt remissvar och idag, den 31 oktober, skickade Kärnavfallsrådet in sitt svar. 

 

Länkar: 

Kärnavfallsrådets remissvar till mark- och miljödomstolen, 111031 >>

Pressmeddelande om Kärnavfallsrådets remissvar på regeringens hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickar krav på omfattande kompletteringar till Mark- och miljödomstolen, 121030 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >> 

Följ granskningen av slutförvarsansökan på MKG:s hemsida >>

 

Logga in