Kalendarium 2016

Huvudförhandling om utökad mellanlagring vid Studsvik

7 december 2016, 9:00

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling om SVAFO:s ansökan om tillstånd till utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik. Mellanlagret behövs fram till den dag då kärnavfallsbolaget SKB:s planerade slutförvar har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit.

Umeå: Rundabordssamtal/Art and Deep Time Radiation

19 november 2016, 11:00 - 17:00

Ett rundabordssamtal om konst och strålningens långa tidsperspektiv i anslutning till utställningen Perpetual Uncertainty på Bildmuseet i Umeå. Dagen inleds med korta presentationer av inbjudna konstnärer och kärnforskare, och följs av en serie rundabordssamtal som behandlar deltagarnas olika perspektiv på konst och kärnenergi. 

Hearing ang. Studsvikslagens upphörande hos Miljö- och energidepartementet

16 november 2016

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, rapport om effekterna av Studsvikslagens (1988:1597) upphörande på remiss. Studsvikslagen är till för att finansiera omhändertagandet och slutförvaringen av det historiska radioaktiva avfallet från kärnkraftsforskning och det militära kärnvapenprogrammet.

Samråd om utökat markförvar i Ringhals

31 oktober 2016

Ringhals AB bjuder in närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndigheter till samråd om utökning av lagringsvolym i Ringhals markförvar för mycket lågaktivt avfall. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och att inhämta synpunkter på bland annat inriktning och innehåll i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

SKB presenterar Fud-16

19 oktober 2016, 9:00 - 15:00

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, presenterar sitt senaste forsknings- och utvecklingsprogram (Fud-16) för SSM och de remissinstanser som ska vara myndigheten behjälplig med synpunkter om programmet.

Östhammar: Seminarium om slutförvaring av kärnavfall i Forsmark

17 oktober 2016

Naturskyddsföreningen Uppsala län/Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till en informationskväll:

Slutförvaring i Forsmark 

Samrådsmöte om hamnverksamhet i Forsmark

24 augusti 2016, 18:30 - 20:00

Kärnavfallsbolaget SKB bjuder in berörda myndigheter, kommuner och organisationer till samråd enligt 6 kap miljöbalken om bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Syftet med samrådet är att skapa möjlighet att via sjövägen transportera bort bergmassor från planerade anläggningsarbeten.

Kärnavfallsrådet: Seminarium om etiska aspekter på kärnbränslecykeln

13 juni 2016, 10:00 - 17:00

Kärnavfallsrådet anordnar ett seminarium om etiska aspekter på kärnbränslecykeln den 13 juni, i samband med SENIX-konferensen (se separat nyhet länkad nedan). Fyra teman står på agendan för seminariet; uranbrytning, platsvalsprocessen, mervärdesavtal med lokala aktörer för förvaring av kärnavfall, samt kärnbränslecykeln, slutförvaring och återtagbarhet.

SENIX-konferens: Samhällsvetenskapens roll i koldioxidsnåla energislag

13 juni 2016 - 15 juni 2016

Karita Research anordnar för andra året en tredagarskonferens den 13-15 juni med syfte att lyfta behovet av att integrera sociala frågor i policys, program och projekt inom energisektorn.

Möte om djupa borrhål i Storbritannien

13 juni 2016 - 15 juni 2016

Forskningsgruppen the Deep Borehole Disposal (DBD) från Sheffields universitet i Storbritannien anordnar ett internationellt möte om djupa borrhål som metod för slutförvar av högaktivt radioaktivt avfall.

Logga in