3 juli 2012 |

Frågor om kopparkorrosion på SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB

Den 19 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten sitt tredje avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kopparkorrosion som myndigheten gjort.

Uppdatering: Mötet har bytt namn och är inte längre "det tredje avstämningsmötet", utan det andra avstämningsmötet i sakfrågor. SSM skiljer alltså på övergripande avstämningsmöten och avstämningsmöten i sakfrågor. 

Inför mötet hade myndigheten skickat ett antal uppföljningsfrågor till det svar på en begäran om komplettering om kopparkorrosion som bolaget skickade in den 16 april 2012.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, önskade bland annat ta del av det underlag som stödjer kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s uttalande att ”det vetenskapliga stödet för existensen av den påstådda korrosionsprocessen är svagt”. Bolaget svarade och fortsatte konsekvent under mötet med att hävda att korrosionen inte är något problem och att de ska göra ytterligare försök som ska visa på detta. Bolaget ska återkomma till SSM under september 2012 med tidsatta aktiviteter samt skicka in redovisning av kunskapsläget senast 30 juni 2013. Du hittar myndighetens frågor och SKB:s svar från mötet i länkarna nedan.

SKB ställde också frågan till SSM om hur myndigheten såg på att SKB ser över möjligheten att anlita Studsvik för att utföra kopparkorrosionsexperiment i syrgasfritt vatten. Eftersom SSM har begränsade möjligheter att fortsätta finansiera forskning på Studsvik såg SSM inga problem med detta.

På mötet presenterade även SKB en uträkning av hur mycket korrosion som skulle kunna förekomma om vätgas från en korrosionsprocess skulle kunna ta sig in i buffert och deponseringstunnlar och lösas i vatten där. Svaret var att det var försumbart. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att hur mycket vätgas som kan lösas i vatten är en ointressant fråga så länge vätgas är högt eftertraktat som näring för mikrober som finns i förvaret. All vätgas som produceras som resultat av kopparkorrosion avlägsnas därför med stor sannolikhet den vägen.

Länkar:

Protokoll från SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB, 120703 >>

Presentation från mötet innehållande SSM:s frågor och SKB:s svar >>

Inbjudan till mötet med SSM:s frågor >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB:s svarat på kompletteringsbegäran, 120416 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det första avstämningsmötet i sakfrågor - om granskningsprocessen, 120328 >>

Nedladdningsbara handlingar från SSM:s diarium om prövningen (på MKG:s hemsida) >> 

Nedladdningsbara handlingar från SSM:s diarium om kompletteringar (på MKG:s hemsida) >>

Logga in