24 mars 2010 |

Första referensgruppsmötet om syrefri kopparkorrosion

Den 24:e mars höll kärnavfallsbolaget SKB ett första referensgruppsmöte sitt kopparkorrosionsprojekt. Projektet har påbörjats för att undersöka de frågeställningar som uppkommit kring syrgasfri kopparkorrosion i rent vatten. På mötet tydliggjorde bolaget att detta var ett separat projekt och att insyn i bolagets övriga kopparkorrosionsforskning inte ingår. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det finns pågående forskning i bolagets berglaboratorium i Äspö som skulle ge ännu viktigare kunskap om syrgasfri kopparkorrosion i en slutförvarsmiljö än det aktuella projektet, om bolaget var villig att tillåta det. Dessutom måste bolaget påbörja långtidsförsök i laboratorium med koppar i en slutförvarsmiljö för att visa att deras teoretiska antaganden om kopparkorrosion stämmer. Grundantagandet att korrosionshastigheten i en syrgasfri miljö sjunker med en faktor tusen jämfört med en syresatt miljö har ingen kunnat visa stämmer under 30 års arbete med bolagets KBS-metod. Tvärtom pekar alla tecken på att korrosionshastigheten i själva verket blir ungefär lika stor som om det fanns syre i förvaret. Under de första heta 1000 åren betyder detta att det blir en mycket omfattande kopparkorrosion.

Uppdatering: Protokollet från mötet är klart och finns nedan.

Kärnavfallsbolaget SKB planerar att påbörja ett projekt för att studera hur koppar påverkas i rent vatten i en syrgasfri miljö. Det har knutits en referensgrupp till projektet för att försöka visa att bolaget vill ha en öppenhet kring sin forskning om denna fråga. För att ytterligare förstärka detta har kärnavfallsbolaget knutit till sig Kjell Andersson, som tidigare arbetat med Kärnavfallsrådets genomlysningsprojekt, som projektledare för korrosionsprojektet.

Den 24:e mars hölls ett första möte med referensgruppen. I gruppen ingår forskare från KTH, bland annat professorn i korrosionslära Christofer Leygraf, representanter för Östhammars och Oskarshamns kommuner, Kalmars och Uppsalas regionförbund samt miljöorganisationer. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har meddelat bolaget att föreningen deltar på första mötet men att fortsatt deltagande bygger på att bolaget på ett seriöst sätt hanterar frågor som rör syrgasfri kopparkorrosion på ett mer övergripande sätt. Mer om detta i en separat nyhet (se länk nedan). Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet deltar inte i referensgruppen och även detta behandlas i en separat nyhet (länk nedan).

På mötet presenterade kärnavfallsbolaget projektet. Projektet innehåller två delar och beskrivs in en projektplan som finns nedan. Presentationerna från mötet finns nedan och protokollet från mötet kommer att läggas ut nedan så fort det är klart.

I ett delprojekt ska bolaget ge i uppdrag åt en extern aktör att upprepa de försök med koppar i syrgasfri miljö i rent vatten som KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos genomfört (se länk nedan). Hultquist och Szakálos ingår i referensgruppen. Bolaget angav att Ångströmlaboratoriet i Uppsala var aktuell som uppdragstagare.

I ett andra delprojekt ska ett bortglömt provrör från ett experiment som Statens Provningsanstalt (numera SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) genomförde åt Statens kärnkraftinspektion, SKI, i första halvan av 1990-talet undersökas. Provröret var en del av en serie försök att studera syrgasfri kopparkorrosion då frågan var aktuell även vid denna tid. Röret var ett i ett par provrör varav det ena gick sönder. Röret innehåller en kopparbit har ett fönster av palladium (som tillåter vätgas att passera) och skulle kunna ge intressanta uppgifter vid en analys. På mötet angav KTH-forskarna att eftersom röret legat ner i en skrivbordslåda har palladiumfönstret med rätt stor säkerhet täckts av vatten och kopparjoner och har därmed tappat sin genomsläpplighet för vätgas. Detta till skillnad från hur de kolvförsök Gunnar Hultquist utfört som långtidsexperiment (länk till nyhet om detta finns nedan). På mötet fanns Kenneth Möller från SP som utförde de ursprungliga experimenten (länk till nyhet om dessa experiment finns nedan - samma nyhet som den om korrosionsartikeln från 2007).

Nästa möte för referensgruppen är planerad till den 7 juni.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att kopparkorrosionsfrågan har en bredd och de försök som ingår i projektet måste ses i ett större sammanhang. Annars finns det en betydande risk för att de aktuella försöken och referensgruppens bildande bara är en del av kärnavfallsbolagets PR-arbete. Bolaget har redan använt inbjudan i mediesammanhang.

Uppdatering: Protokollet från referensgruppens första möte är klar och finns nedan.

Länkar:

Dagordning och deltagarlista för referensgruppsmötet >>

SKB:s projektplan för projektet med forskning om syrgasfri kopparkorrosion >>

Protokollet från första referensgruppens första möte >>

Bilaga A Presentation med introduktion, Peter Wikberg, SKB >>

Bilaga B Presentation av pågående kopparkorrosionsforskning, Christina Lilja, SKB >>

Bilaga C Presentation av roller och arbetsformer, Kjell Andersson, Karinta >>

Bilaga D Presentation av försök med koppar i förslutet provrör, Kenneth Möller, SP >>

Bilaga E Presentation av planerat försök med gasutveckling, Christina Lilja, SKB >>

Nyhet på MKG:s hemsida om referensgruppens andra möte 100607 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB startar ny forskning om syrefri kopparkorrosion och inbjudan till referensgruppen 100301 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG deltar i referensgruppen 100316 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet inte deltar i referensgruppen 100318 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Hultquists och Szakálos publicerade artikel om försök om kopparkorrosion i syrgasfri miljö från hösten 2007. Denna nyhet innehåller även en kommentar till SKI-studien som SP utförde i första halvan av 1990-talet >>

Nyhet om Hultquists långtidsförsök med kolvar >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Logga in