6 november 2012 |

Fjortonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 6 november träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö för fjortonde gången sedan gruppen bildades i mars 2010. Det var det första mötet sedan Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade gruppen. På mötet presenterades ytterligare resultat från de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Dessutom presenterades det pågående forskningsprojektet vid KTH som studerar påverkan av strålningen på kopparkorrosion. I en avslutande del av mötet redovisade presenterade redovisade representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, myndighetens arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle.

MKG har lämnat referensgruppen eftersom tillgången på information till gruppen inte uppfyller de krav på öppenhet rörande kärnavfallsbolagets forsknings- och utvecklingsarbete som Naturskyddsföreningen och MKG ställt som kompletteringskrav i den pågående prövningen av slutförvarsansökan (länk till nyhet nedan). Föreningarna anser att kärnavfallsbolagets öppenhet i arbete med forskning och utveckling bör motsvara den som gäller offentlighetsprincipen och därmed exempelvis Strålsäkerhetsmyndighetens motsvarande arbete. Så är inte alls fallet idag. När MKG gjorde den enkla begäran att få ta del av presentationerna från dagens möte så gick inte ens det. De presentationer som ändå finns nedan har MKG fått direkt från de som höll presentationerna. I de fall de saknas så har inte heller de ansett sig kunna lämna ut presentationerna.

Uppdatering: Alla presentationerna från mötet finns nu nedan tillsammans med protokollet som blev offentligt den 11 februari 2013.

Vid mötet presenterades ytterligare resultat från de försök som utförs vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet med syfte att upprepa KTH-forskarnas experiment med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten – ett försök som redan upprepats vid Studsvikslaboratoriet på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Försöket har fortsatt efter utsläpp och analys av den ursprungligen producerade gasen. Gasen är vätgas. Gasutvecklingen har efter evakuering återkommit med en något ökad hastighet men det finns även gasproduktion i referensutrustningar som inte innehåller koppar. I protokollet går det att läsa att försöket inte är en upprepning av KTH-forskarnas försök och det diskuterades vilka källor till vätgas det kan finnas i Uppsalaförsöket.

På mötet presenterade även professor Christofer Leygraf de pågående försöken vid KTH där strålnings inverkan på kopparkorrosion i en syrgasfri miljö studeras.

På mötet gav även Christina Lilja information om SKB:s kopparkorrosionsforskning. Presentationen innehöll samma informationsom fanns i den redovisning som kärnavfallsbolaget i slutet av oktober lämnade till Strålskyddsmyndigheten inom prövningsprocessen för slutförvarsansökan (länk till nyhet nedan).

Efter lunch presenterade Ansi Gerhardsson och Jan Linder från Strålsäkerhetsmyndigheten myndighetens arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle. Presentationen finns nedan. Av intresse är att myndigheten i presentationen anger att det finns ett preliminärt datum när SSM:s kan komma att yttra sig till regeringen. Så kan komma att ske i maj 2015. MKG konstaterar att detta datum verkar sammanfalla i tiden ungefär med den senaste tidsplanen som mark- och miljödomstolen har där domstolen anger att tidpunkten för domstolens yttrande till regeringen skulle kunna vara jan-mars 2015. Domstolens tidsplan bygger dock på att ansökan behöver endast mycket begränsade kompletteringar, annars kan prövningen dra ut på tiden. Detsamma bör gälla för myndighetsprövningen.

Dagordningen för mötet och en av de presentationer som gjordes finns nedan. Mötesanteckningarna kommer att publiceras här så fort de är klara.

 

Länkar:

Dagordning för mötet >>

Mötesanteckningar >> 

Bilaga A: Presentation "Koppars korrosion i ultrarent vatten", Mats Boman, Uppsala Universitet Ångströmlaboratoriet >>

Bilaga B: Presentation "Information om SKB:s korrosionsforskning", Christina Lilja >>

Bilaga C: Presentation "Artikel om processen med referensgruppen", Kjell Andersson >>

"SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle", Jan Linder, SSM >>

Tidigare nyheter:

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG lämnar referensgruppen, 121012 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB till SSM anger tidsplan för kopparkorrosionsexperiment i syrgasfri miljö >>

Om referensgruppens arbete på kärnavfallsbolaget SKB:s hemsida >>

Nyhet om det trettonde referensgruppsmötet 2012-08-24 >>

Nyhet om det tolfte referensgruppsmötet 2012-05-07 >>

Nyhet om det elfte referensgruppsmötet 2012-02-01 >>

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in