19 februari 2019 |

Feldeponerat avfall i SFR farligare än tidigare trott: Rostande containrar försvårar återtag?

För sex år sedan upptäcktes det att många av de närmare 3000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall i slutförvaret för kortlivat och radioaktivt avfall, SFR, innehåller mer långlivat avfall än tillåtet. Det har nu upptäckts att det finns ett antal tunnor som innehåller gamla mörkerriktmedel från försvaret som innehåller den långlivade isotopen radium-226 i särskilt farliga mängder. Dessa tunnor måste absolut tas upp men tunnorna ligger i containrar som korroderar vilket kan göra dem svåra att återta. SSM manar till en påskyndande process och skriver i sin tillsynsrapport att det finns ett ”… starkt vägande skäl att i närtid ta fram en betydligt mer utvecklad plan för genomförandet av återtaget”. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att det feldeponerade avfallet tas upp så fort som möjligt och att regeringen inte ska ge tillstånd till att bygga till ett slutförvar (SFR 2) för kortlivat radioaktivt rivningsavfall innan det sker

I kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark finns 2 844 tunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet som kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Misstanken över att innehållet är feldokumenterat väcktes efter det s.k. röntgenprojektet. Projektet innebar att bolaget som ansvarar för det historiska avfallet, Svafo AB, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguardklassat material (se länk nedan till tidigare nyheter på MKG:s hemsida). Vintern 2012/2013 meddelade SKB Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar SKB:s hantering av tunnorna. 

I det arbete som sedan pågått med att utreda exakt vad som finns i de deponerade tunnorna i SFR har det upptäckts att det finns ett antal tunnor som innehåller gamla mörkerriktmedel från försvaret som innehåller den långlivade isotopen radium-226 (Ra-226). Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har lånat mörkerriktmedel från Armémuseet för att kunna verifiera hur stor mängd radioaktiva ämnen som deponerats. Det kan konstateras att om det sker ett framtida oavsiktligt intrång i ett slutförvar där (t.ex. brunnsborrning) som når avfallet kan det orsaka höga stråldoser. Det blir självklart också fallet vid avsiktliga intrång där personer utan tillräcklig kunskap når tunnorna. SSM delar SKB:s bedömning att avfallet kan behöva återtas, men att det också behöver säkerställas att det sker utan risker för arbetstagare. Tunnorna ligger i containrar som håller på att korrodera på grund av vattenläckor. Detta försvårar ett återtag och med tiden riskerar det att bli värre.  

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att det feldeponerade avfallet tas upp så fort som möjligt. Föreningen har fått förståelsen att kärnavfallsbolaget SKB vill vänta så länge som möjligt med ett återtag, gärna till efter ett nytt SFR 2 är klart. Om så sker finns det en betydande risk att det då konstateras att det inte längre är möjligt med ett återtag. 

Sedan 2013 har SSM skickat förelägganden till SKB angående det feldeponerade avfallet och senast den 19 februari 2019 skickade SSM en tillsynsrapport till SKB. SSM sammanfattar ”att riskerna relaterat till omflyttningen av containrar i 1BLA kommer att finnas oavsett om avfallet återtas i närtid, eller först efter att den planerade utbyggnaden av SFR genomförts. Det som i första hand bedöms skilja mellan dessa båda alternativ är hanteringen och mellanlagringen av det avfall som ska återföras till 1BLA. SSM bedömer att detta inte utgör tungt vägande skäl för att skjuta på ett återtag in i framtiden, i synnerhet inte om detta kan leda till ytterligare degradering av containrar. Enligt SSM:s bedömning finns det därför starkt vägande skäl att i närtid ta fram en betydligt mer utvecklad plan för genomförandet av återtaget.” 

I den pågående miljöprövningen av SFR har Naturskyddsföreningen och MKG i det senaste yttrandet i sak till mark- och miljödomstolen och SSM framfört att verksamheten vid SFR, eller en utbyggnad, inte kan ges tillåtlighet eller tillstånd av regeringen innan det felaktigt deponerade avfallet har återtagits.

Nedan finner du SSM:s tillsynsrapport för nedladdning och en presentation av SSM som visades under ett möte med miljöorganisationer den 19 februari 2019. Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning Sveriges Natur rapporterade om det feldeponerade avfallet den 4 april och den 14 april spred sig nyheten i media. SKB har bemött artiklarna i en text på sin hemsida. SKB skriver bl.a. att platsen containrarna står på är den bästa tills avfallets ägare kan ta emot dem och SFR är utbyggt.

 

Länkar:

Uppdatering:
- Nyhet i Sveriges Natur, 190404 >>
- Nyhet i Upsala Nya Tidning, 190414 >>
- Bemötande med anledning av medierapporteringen på SKB:s hemsida >>
 

SSM:s tillsynsrapport om feldeponerat avfall, 190219 >>

Presentation av SSM från möte med miljöorganisationer, 190219 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om möte med miljöorganisationer, 190219 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 190220 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om feldeponerat avfall: 

Enligt SKB ligger feldeponerat avfall säkert i SFR – återtag dröjer, 151023 >> 

SSM vill se förslag på åtgärder för feldeponerat avfall i SFR, 150305 >> 

Radioaktivt avfall måste återtas ur SFR, 130216 >>

Logga in