23 oktober 2015 |

Enligt SKB ligger feldeponerat avfall säkert i SFR – återtag dröjer

Historiskt radioaktivt avfall har felaktigt deponerats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR, vilket Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM fick information om 2012. Myndigheten har därefter begärt information om vilka kompensatoriska åtgärder bolaget ska vidta fram till ett återtag av avfallet. Den 23 oktober skickade bolaget in sitt svar med flera bilagor och beskedet att avfallet f.n. kan anses ligga säkert. 

I kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvar för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR, i Forsmark finns 2 844 tunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet som kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Misstanken över att innehållet är feldokumenterat väcktes efter det s.k. röntgenprojektet. Projektet innebar att bolaget som ansvarar för det historiska avfallet, Svafo AB, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Tunnorna förvaras i contrainrar. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguardklassat material (se länk nedan till tidigare nyhet om frågan på MKG:s hemsida). 

Den 5 mars 2015 skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB. Och den 23 oktober skickade bolaget in sitt svar. Bolaget behövde redovisa om det finns risk för att avfallskollin och containrar kan degraderas på ett sådant sätt att ett återtagande av dessa försvåras och vilka kompensatoriska åtgärder som i så fall krävs. 

Bolaget svarade att de anser att det för närvarande inte finns någon påverkan på säkerheten och att avfall kan mellanlagras i SFR. Det är möjligt att containrarna som innehåller avfallstunnorna kan ha korroderat så att det kan bli problem med att lyfta ut dem igen, men det är svårt att göra en djupare utredning av detta eftersom de inte går att nå ett antal av containrarna. 

Bolaget planerar även att utveckla kontrollen av om ett läckage kommer från just denna del av slutförvaret. Om läckage sker omhändertas avfallet enligt SKB på samma sätt som dränagevattnet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska nu bedöma bolagets redovisningar. Enligt tidigare besked har myndigheten meddelat att om sätts in åtgärder som kan bedömas nödvändiga så finns det inte anledning att stoppa fortsatt lagring i SFR till dess det finns en möjlighet att ta hand om behållarna på annan plats. Det kommer att ta minst fem år till dess en ny anläggning vid Studsvik kan vara klar för att kunna ta emot och undersöka avfallstunnorna som finns i containrarna.

 

Länkar:

Uppdatering: 
 Presentation av SKB på möte hos Östhammars kommun den 16 november, 151116 >>

SKB:s mail till SSM, svar på föreläggande, 151023 >> 

Version 2.0 av 1489807 – ”Samlat ställningstagande rörande återtagande av avfallstyp S.14 samt kompensatoriska åtgärder” 2015-10-22 >>

Övriga dokument:

Version 3.0 av 1475590 – ”Uppskattning av innehållet av radioaktiva ämnen och andra miljöstörande ämnen i deponerade S.14 fat i 1BLA SFR” 2015-10-08 >> 

Version 1.0 av 1487626 – ”Strålskyddskonsekvenser för S.14” 2015-10-08  >> 

Version 2.0 av 1477125 – ”Utvärdering av kostnader och risker som ett återtag av avfallstyp S.14 kan medföra” 2015-09-22 >>

Version 1.0 av 1492827 – ”Hållfasthet och korrosion av avfallskollin i 1BLA” 2015-09-09 >>

Version 2.0 av 1478781 – ”Kompensatioriska åtgärder vid degradering av containrar i BLA” 2015-09-22 >>

Version 1.0 av 1496956 – ”Utredning röröande dränagefrågan i S.14” 2015-10-08 >>

Version 1.0 av 1515450 – ”FSG-liknande granskning av SKB:s svar på SSM:s föreläggande ang. feldeponerat avfall S.14” 2015-10-23 >>
 

Nyhet från Uppsala Nya Tidning, 151103 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM vill se förslag på åtgärder för feldeponerat avfall i SFR, 150305 >>

Radioaktivt avfall måste återtas ur SFR, 130216 >>

Logga in